УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН – ФЕФА – конкурс за стицање звања и заснивање радног односа

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН – ФЕФА

Објављује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа

на радном месту са пуним радним временом

  • избор једног наставника у звању доцента за ужу област Драмске и аудиовизуелне уметности (стручност за област Продукција) –

Услови за избор наставника ФЕФА прописани су Законом о високом образовању и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан Универзитету.

Пријава на конкурс са прилозима, подноси се секретаријату ФЕФА, Булевар Зорана Ђинђића 44, Нови Београд (у једном штампаном примерку и једном примерку у електронској форми). Пријава на конкурс доставља се и е-поштом на: info@fefa.edu.rs.

Образац пријаве преузети можете преузети на следећем линку.

Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: биографију са библиографијом/пописом признатих уметничких остварења; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверене фотокопије диплома о претходно завршеним студијама; копије сертификата; доказе о наводима из библиографије/пописа признатих уметничких остварења (само у електронској форми); друге релевантне доказе.

Пријава на конкурс се подноси у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Comments are closed.