УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН – ФЕФА – избор у звање сарадник

Објављује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа на радном месту

 

  • избор једног сарадника у звању сарадник у настави за ужу област Драмске и аудиовизуелне уметности (стручност за област Продукција)

Услови за избор наставнка ФЕФА прописани су Законом о високом образовању и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан Универзитету.

Пријава на конкурс са прилозима, подноси се секретаријату ФЕФА, Булевар Зорана Ђинђића 44, Нови Београд (у једном штампаном примерку и једном примерку у електронској форми). Пријава на конкурс доставља се и е-поштом на: info@fefa.edu.rs

Образац пријаве преузети на следећем линку. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља биографију са библиографијом, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверене фотокопије диплома о претходно завршеним студијама, копије сертификата и сл. Пријава на конкурс се подноси у року од осам дана од дана објављивања конкурса, Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Comments are closed.