УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН – ФЕФA

Објављује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа на радном месту

  • избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Економија и менаџмент (стручност за област Менаџмент и Стратегијски менаџмент)

Услови за избор наставнка ФЕФА прописани су Законом о високом образовању и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан Универзитету.

Пријава на конкурс са прилозима, подноси се секретаријату ФЕФА, Булевар Зорана Ђинђића 44, Нови Београд (у једном штампаном примерку и једном примерку у електронској форми). Пријава на конкурс доставља се и е-поштом на: info@fefa.edu.rs.

Образац пријаве преузети на овом линку. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља биографију са библиографијом, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверене фотокопије диплома о претходно завршеним студијама, копије сертификата и сл. Пријава на конкурс се подноси у року од осам дана од дана објављивања конкурса, Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Comments are closed.