Akreditacija 2018-05-22T18:06:47+00:00

AKREDITACIJA

AKREDITACIJA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, FEFA je uredno akreditovana kao visokoškolska institucija i naučnoistraživačka organizacija, a takođe akredituje nove studijske programe i obnavlja akreditacije za studijske programe koji se duže izvode. Tako je u poslednjem akreditacionom ciklusu, u oktobru 2017. godine, FEFA zaokružila proces akreditacije za naredni period. Na osnovu uverenja o akreditaciji pojedinačnih studijskih programa i odluci o akreditaciji FEFA kao visokoškolske institucije, koje je izdala Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izdalo je i dopunilo dozvolu za rad fakulteta.

AKREDITACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA

Svaki studijski program koji se izvodi na FEFA je akreditovan u skladu sa Zakonom o visokom obrazovnju. Od školske 2017/2018 godine, FEFA upisuje studente na dva studijska programa osnovnih studija (Ekonomija i Audio-vizuelna produkcija), tri studijska programa master studija (Ekonomija, Kreativna produkcija i Digitalna transformacija) i jedan studijski program doktorskih studija (Poslovna ekonomija).

PRETHODNE AKREDITACIJE FEFA

FEFA je osnovana 2003. godine, na osnovu dve relevantne odluke nadležnih državnih organa i osnivačkog akta Fakulteta.

  • Rešenjem br. 612-00-240/2003-04 Ministarstvo prosvete i sporta je utvrdilo da FEFA ispunjava kadrovske, prostorne i tehničke uslove za početak rada i obavljanje delatnosti osnovnih studija i poslediplomskih studija

  • Rešenjem br. 612-00-3/03-01 Republičkog saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja data je saglasnost na opravdanost osnivanja FEFA

Proces akreditacije visokoškolskih institucija u Srbiji započeo je 2008. godine, a FEFA je tada akreditovana kao prvi fakultet u oblasti ekonomije koji je dobio uverenje o akreditaciji, u avgustu 2008. godine.

Potom je 2014. godine FEFA redovno obnovila akreditaciju visokoškolske ustanove i pojedinačnih studijskih programa koji su se tada izvodili na fakultetu.