Često postavljana pitanja 2018-04-16T12:30:31+00:00

FEFA STIPENDIJE – ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Šta podrazumeva stipendija FEFA? 2018-04-16T12:13:40+00:00

Stipendija podrazumeva oslobađanje od školarine za studije na FEFA. Nosioci stipendija su izjednačeni u svim ostalim pravima i obavezama sa studentima koji plaćaju studije.

Da li stipendista FEFA dobija novac? 2018-04-16T12:13:11+00:00

Ne. Stipendija je u potpunosti usmerena na oslobađanje studenta od troškova školarine.

Da li stipendista plaća udžbenike? 2018-04-16T12:12:41+00:00

Ne. Udžbenike i drugu obaveznu literataturu studenti dobijaju na početku svake školske godine, bez naknade. Njihova cena je uračunata u školarinu, koje su stipendisti oslobođeni.

Stipendija podrazumeva da ne platim prvu godinu. Šta dalje? 2018-04-16T12:12:10+00:00

Ukoliko stipendista bude među pet najbolje rangiranih studenata na kraju prve godine studija (nakon oktobarskog ispitnog roka), biće u potpunosti oslobođen plaćanja školarine za drugu godinu studija. Isto važi i za treću godinu. Međutim, ukoliko nije među pet najboljih studenata, ali ima prosek najmanje 9,00 i položi sve ispite iz prve godine studija, biće oslobođen plaćanja 50% školarine; u trećoj godini, iznos oslobađanja je 30%.

Da li treba da šaljem lična dokumenta prilikom prijave za stipendiju? 2018-04-16T12:11:38+00:00

Ne. Prilikom prijave se ostavljaju lični podaci (ime, prezime, datum rođenja i sl.), kao i informacije o proseku iz srednje škole, interesovanja i motivaciono pismo.

Šta donosim na intervju? 2018-04-16T12:11:12+00:00

Na intervju se obavezno donose fotokopije svedočanstava prva tri završena razreda srednje škole. Možete doneti i bilo koji drugi dokument za koji mislite da je relevantan u procesu izbora – diplomu ili pohvalu sa takmičenja, potvrdu o obavljenoj praksi, potvrdu o pohađanju seminara, i sl. Nije potrebno da donosite lična dokumenta poput izvoda iz matične knjige rođenih ili uverenja o državljanstvu. Fotokopije priloženih dokumenata ne moraju biti overene. Zvanični dokumenti će biti traženi prilikom upisa.

Da li mogu da se prijavim ako pohađam srednju školu po stranom programu i imam samo očekivane ocene za treću godinu? 2018-04-16T12:10:33+00:00

Da, imamo razumevanje za ovakve slučajeve.

Kako izgleda intervju? 2018-04-16T12:09:52+00:00

Intervju je razgovor o vašim interesovanjima, ambicijama i očekivanjima sa članovima izborne komisije, koju čine profesori FEFA i njihovi saradnici. Ne postoje dva ista kandidata, pa tako ne postoje ni dva ista intervjua, niti spisak pitanja koja se postavljaju. Zadatak komisije je da proceni ne samo da li kandidat ispunjava očekivanja FEFA, već i obrnuto – da li je FEFA pravo mesto za kandidata.

Kako treba da izgleda motivaciono pismo? 2018-04-16T12:09:22+00:00

Motivaciono pismo je veoma lično – u njemu kandidat objašnjava svoje želje i očekivanja od prvog pravog akademskog i profesionalnog izbora koji u svom životu pravi, pa tako ne postoji šablon za njega. Mi smo se potrudili da damo neke smernice u našem uputstvu za izradu motivacionog pisma.

Da li je prisustvo radionici obavezno? 2018-04-16T12:08:56+00:00

Nije, ali je poželjno, pre svega zbog kandidata. Radionica će pružiti sliku o tome kako izgledaju studije na FEFA, i daće priliku kandidatu da se upozna sa profesorima. Isto tako, u delu posvećenom studiji slučaja, kandidati će imati priliku da pokažu svoje sposobnosti ekonomskog rezonovanja.

Da li moram da završim neku određenu srednju školu da bih konkurisao za stipendiju? 2018-04-16T12:08:30+00:00

Ne, maturanti svih srednjih škola u Republici Srbiji mogu konkurisati za stipendiju, kao i maturanti srednjih škola u inostranstvu, ukoliko njihova diploma može biti priznata kao diploma četvorogodišnje srednje škole u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Mogu li konkurisati za stipendiju ukoliko nemam državljanstvo Republike Srbije? 2018-04-16T12:07:54+00:00

Svaki maturant može konkurisati za stipendiju. FEFA ne diskriminiše kandidate ni po jednom osnovu, uključujući, ali ne ograničavajući se na državljanstvo, nacionalnost, rasu, pol ili veru.

Da li mogu da upišem FEFA ukoliko ne dobijem stipendiju? 2018-04-16T12:07:13+00:00

Svakako, pod uslovom da položite prijemni ispit u jednom od redovnih upisnih rokova. Ne postoje nikakve dodatne prepreke za kandidate koji nisu dobili stipendije, niti oni imaju manje šanse prilikom upisa.

Šta ukoliko zakasnim sa predajom prijave? 2018-04-16T12:05:03+00:00

Intervjui počinju odmah nakon zatvaranja prijema prijava za stipendije, tako da u slučaju kašnjenja, bićete isključeni iz selekcionog procesa. Ipak, period za prijavu traje više od dva meseca i FEFA vam je na raspolaganju za pitanja tokom tog vremena, te nema razloga da do kašnjenja dođe.

Hoće li svi biti pozvani na intervju? 2018-04-16T12:04:36+00:00

Da, elektronska prijava nije eliminatornog karaktera. Na intervju neće biti pozvani samo oni kandidati koji ne ispunjavaju uslove konkursa (npr. nisu maturanti) ili nisu podneli kompletnu prijavu.

Kada ću znati tačan termin intervjua? 2018-04-16T12:04:08+00:00

Intervjui će se održati od 9. do 11. aprila. U zavisnosti od broja kandidata, vremena predaje prijave i dr. odredićemo tačan termin intervjua za svakog kandidata. Svi kandidati će o terminu biti obavešteni najkasnije 8. aprila.

Ako imam još pitanja u vezi sa stipendijama ili studiranja na FEFA kome mogu da se obratim? 2018-04-16T12:03:37+00:00

Pišite nam na stipendije@fefa.edu.rs!