Ekonomija 2018-06-25T08:11:40+00:00

STUDIJE EKONOMIJE

Osnovne studije

OSNOVNE STUDIJE

EKONOMIJA

OPIS PROGRAMA

Na studijskom programu Ekonomija na FEFA studenti se upoznaju sa osnovama ekonomije i razvijaju ekonomski način razmišljanja. Već tokom I godine analiziraju se savremeni ekonomski i društveni fenomeni i razvijaju analitičke sposobnosti u oblasti ekonomije, finansija i biznisa. Tako se razvijaju analitičke sposobnosti studenata, osposobljavaju se da kritički analiziraju svetska ekonomska kretanja, ekonomsku krizu i upoznaju se sa ključnim fenomenima srpske privrede.

Program je zasnovan na studijskim programima vodećih univerziteta u Evropi i SAD. Navedena struktura studijskog programa omogućava studentima izgradnju stabilne osnove za ulazak na tržište rada i nakon završetka osnovnih, upis master studija u zemlji ili u inostranstvu.

Studijski program Ekonomija omogućava budućim ekonomistima da se tokom svoje karijere kreću od različitih poslova u bankarskom i šire finansijskom sektoru, do rukovodećih položaja u privatnim i javnim preduzećima i svim ostalim institucijama.

Pored toga, studenti imaju i mogućnost nastavka školovanja i uključivanja u više cikluse visokoškolskog obrazovanja: MASTER studije iz ekonomije i nakon toga DOKTORSKE studije, čime se osposobljvaju i za rad na naučnoistraživačkim poslovima u istraživačko-akademskim institucijama.

PREDMETI

I GodinaSEMESPBTIP
Mikroekonomija18O
Matematika18O
Računovodstvo16O
Engleski jezik I14O
Drugi strani jezik I14I
Treći strani jezik I14I
Informacioni sistemi14I
Osnovi menadžmenta28O
Statistika26O
Evropske integracije28O
Engleski jezik II24O
Drugi strani jezik II24I
Treći strani jezik II24I
Akademske veštine24I

OPIS PROGRAMA

Student se upoznaje sa funkcionisanjem domaće i svetske privrede; mehanizmima, instrumentima ali i efektima ekonomskih politika; značajem trgovinskih odnosa, kao i režima i politike deviznog kursa…

U domenu biznisa, student se uvodi u funkcionisanja savremenih korporacija: od tehnike obračuna i planiranja troškova, razumevanja alata upravljačkog računovodstva do obrada studija slučaja; od načina donošenja investicionih odluka, funkcionisanja finansijskih institucija i tržišta do upravljanja sredstvima korporacije; od analize tržista, segmentacije tržišta do upravljanja marketingom…

U domenu menadžmenta polazi se od razumevanja strateških izazova u savremenom poslovnom svetu, koncepata, metoda i tehnika strateškog menadžmenta, a studijama slučaja dolazi se do saznanja o programima transformacije i restrukturiranja, o formulisanju i implementaciji postavljenih strategija…

Po završetku druge godine student je osposobljen da kritički analizira ekonomske fenomene.

PREDMETI

II GodinaSEMESPBTIP
Makroekonomija38O
Strategijski menadžment38O
Engleski poslovni jezik I34O
Bankarstvo36O
Drugi poslovni strani jezik I34I
Treći poslovni strani jezik I34I
Upravljačko računovodstvo34I
Upravljanje ljudskim resursima34I
Međunarodna ekonomija48O
Engleski poslovni jezik II44O
Korporativne finansije48O
Marketing45O
Drugi poslovni jezik II45I
Treći poslovni jezik II45I
Poslovno pravo45I
Ekonomija i film45I

OPIS PROGRAMA

Na III godini studenti produbljuju svoju sposobnost analiziranja ekonomskih fenomena ali i rešavanja problema u svakodnevnom poslovanju. Studenti se na ovoj godini studija osposobljavaju da na bazi ranije razvijenih analitičkih alata mogu kreirati sopstvene predloge za rešavanje složenih fenomena. U akadmeskoj atmosferi tolerancije za različita mišljenja i rešenja stvara se kreativna atmosfera u potrazi za najboljim rešenjem. Konačan ishod je pravilno rešavanje postavljenih problema iz realnih situacija.

Na III godini studija suština je u produbljenoj analizi monetarnih i finansijkih fenomena, javnih finansija, investicija i razvoja, inovativnosti i digitalnom marketingu kao osnovama modernog poslovanja. Studenti se nalaze u svojevrsnoj “laboratoiriji” u kojoj se simuliraju savremeni problemi i kroz diskuju analiziraju moguća rešenja sa svim prednostima i nedostacima.

Na bazi ranije stečenih kompetencija za kritičku analizu ekonomskih fenoma na I i II godini studenti od III godine studija razvijaju sposobnost kreiranja predloga za unapredjnje poslovanja i povećanje profita sa kojima će se susretati na radnom mestu.

Poseban naglasak je stavljen na inovativnost i digitalni marketing u svim sferama poslovanja omogućavajući studentima kompetentnost u oblasti digitalne transformacije biznisa u savremenom svetu.

PREDMETI

III GodinaSEMESPBTIP
Monetarna ekonomija58O
Finansijska tržišta58O
Javne finansije58O
Međunarodno poslovanje56I
Pregovaranje56I
Upravljanje investicijama56I
Ekonomija države blagostanja68O
Ekonomski razvoj68O
Inovacije i preduzetništvo66O
Digitalni marketing66I
Istraživanje tržišta66I

OPIS PROGRAMA

Na završnoj godini osnovnih studija studenti FEFA imaju mogućnost korišćenja brojnih pogodnosti koje FEFA ima kao član MOC mreže Institute for Strategy and Competitiveness Harvard Business School. Studentima FEFA je omogućen ulazak u elektronsku biblioteku Harvarda, praćenje svih aktivnosti koje se odnose na program konkurentnosti koji drži prof Michal Porter, kao i rad na studijama slučaja koje obradjuju studenti na Harvardu.

Pored predmeta koji zaokružuju znanja iz sveta poslovnih finansija, bankarstva i medjunarodne ekonomije i biznisa, studenti na ovoj godini otvaraju i stranice digitalnog sveta, ulazeći u svet Interneta stvari (Internet of Things).

I naravno, snaženjem teorijskih i primenjenih znanja i na ovoj godini, studenti se osposobljavaju za osmišljavanje i realizaciju završnog projekta, diplomskog rada, a time i za kvalitetan završetak osnovnih studija i izgradnju uspešne poslovne karijere.

Po završetku IV godine studija i sticanju 240 ESPB bodova stiče se zvanje DIPLOMIRANI EKONOMISTA.

PREDMETI

IV GodinaSEMESPBTIP
Strategija konkurentnosti76O
Makroekonomska analiza76O
Internet stvari76O
Analiza finansijskih izveštaja76O
Međunarodni ekonomski odnosi78I
Novac i bankarstvo78I
Primenjena istraživanja88O
Teorijske osnove završnog rada88O
Diplomski - završni rad812O

FEFA Fordam

Na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji, pruža se jedinstvena mogućnost poslediplomcima FEFA da dobiju još jednu, prestižnu diplomu Poslovnog fakulteta Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business), koji Izveštaj o rangiranju američkih i svetskih univerziteta (U.S. News and World Report of Best Graduate Schools) stavlja u prvih 20 kada se porede univerziteti koji nude poslediplomske studije u oblasti finansija u SAD. Dobijanje prestižne diplome mastera u globalnim finansijama (Masters of Science in Global Finance) Univerziteta Fordam zahteva:

Polaganje četiri (7) predmeta na FEFA: Mikroekonomska konkurentnost, Analiza finansijskih izveštaja, Poslovne finansije i Investiciono odlučivanje, Finansijsko upravljanje i kontrola, Revizija, Finansijski rizici i Polaganje dodatnih šest (6) predmeta na Fordamu: Svetska finansijska tržišta i institucije, Prikupljanje kapitala i investiranje u svetska finansijska tržišta, Savremena pitanja globalnih finansija, Globalno korporativno upravljanje, Globalno upravljanje portfoliom akcija i Globalno upravljanje rizicima tokom intenzivnog letnjeg semestra u Njujorku (jun i jul mesec). Na ovaj zajednički program mogu da se prijave poslediplomci i alumni FEFA, kao i studenti koji su završili akreditovane četvorogodišnje studije iz ekonomije ili menadžmenta i koji imaju uslov da upišu drugu godinu mastera FEFA. Potrebno je ispuniti uslove za dobijanje mastera na obe institucije da bi se dobile obe diplome. Detaljnije informacije: FEFA - Fordam studijski program.

UPIŠITE OSNOVNE STUDIJE - STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA

Za dodatne informacije pozovite Studentsku službu FEFA

Telefon 011/2600-080, opcija 2 | 011/2600-600, opcija 2 | 011/2605-999, opcija 2 | 011/3122-440, opcija 2

Mobilni +381 69 2107 770

ili pošaljite poruku na studentskasluzba@fefa.edu.rs

ISKUSTVO NAŠIH STUDENATA

Tamara Mišković

Savetnica za partnere i nove tehnologije (Partner Technology Strategist MACH) Microsoft Software

„Kao najveću vrednost FEFA prepoznajem posvećenost studentima i podsticanje kreativnosti, ideja i diskusije, a ne samo prenošenje puke teorije.”

Darko Mandić

Predsednik BEUM-a

„Strastveni, motivisani i sposobni ljudi povezani u mnogo malih i velikih mreža čine snagu jednog uspešnog društva i motor su za inovacije i pozitivne promene.”

Jovana Lea Simić

Osnivačica i direktorka JDM, dobitni- ca nagrade Udruženja poslovnih žena Srbije

„Znanje stečeno na FEFA osposobilo me je da samos- talno kreiram i uspešno realizujem svoju poslovnu ideju od početka do kraja.”

Aleksandar Kemiveš

Savetnik predsednika PKS, osnovne studije zavrsio na FEFA, MBA studije završio na MIB School of Management, Italija

„Praktična primena naučenog tokom studija, težište na individualnom i kritičkom pristupu.”

Master studije

MASTER STUDIJE

EKONOMIJA

OPIS PROGRAMA

Na MASTER studijama EKONOMIJE na FEFA zaokružićete vaše kompetencije u najatraktivnijim oblastima savremene ekonomije pripremajući se kako za poslove u oblasti modernih ekonomskih istraživanja tako i u poslovnim karijerama profesionalnih ekonomista.

Kombinacijom akademskih znanja i neophodnih veština stičete kompetencije u najataraktivnijim segmentima modernog poslovanja: kako unaprediti konkurentnost firme, kako izvršiti poresku optimizaciju, kako pregovarati, šta je zelena ekonomija, kako digitalno transformisati kompaniju, kako uspostaviti korporativno upravljanje….

Razvijajući ovaj Master program sa strateškim partnerima: MOC mrežom Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School i Fordam University o izvodjenju nastave u okviru MASTER studija FEFA je ponudila najatraktvnije master studije iz oblasti EKONOMIJE u Regionu. Na studijskom programu EKONOMIJA po sticanju 60 ESPB bodova stiče se zvanje MASTER EKONOMISTA.

MASTER studije na FEFA omogućavaju vam i pohadjanje dvojnog programa (dual degree) koji FEFA izvodi zajedno sa Poslovnim fakultetom Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business). Detaljnije informacije: FEFA - Fordam studijski program.

Na ovaj program se mogu upisati kandidati koji imaju 240 ESPB bodova iz srodnih ali i drugih oblasti.

PREDMETI

PredmetSEMESPBTIP
Mikroekonomska konkurentnost18O
Strategije poreske optimizacije18O
Poslovno pregovaranje16I
Globalni ekonomski i poslovni trendovi16I
Zelena ekonomija16I
Investiciono odlučivanje16I
*Finansijsko upravljanje i kontrola16I
*Revizija16I
*Finansijski rizici16I
Strategija digitalne transformacije14O
Primenjene finansije14O
Korporativno upravljanje210O
Master rad220O

Zajednički studijski program - FEFA i Fordham University

Na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji, pruža se jedinstvena mogućnost poslediplomcima FEFA da dobiju još jednu, prestižnu diplomu Poslovnog fakulteta Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business), koji Izveštaj o rangiranju američkih i svetskih univerziteta (U.S. News and World Report of Best Graduate Schools) stavlja u prvih 20 kada se porede univerziteti koji nude poslediplomske studije u oblasti finansija u SAD. Dobijanje prestižne diplome mastera u globalnim finansijama (Masters of Science in Global Finance) Univerziteta Fordam zahteva:

Polaganje četiri (7) predmeta na FEFA: Mikroekonomska konkurentnost, Analiza finansijskih izveštaja, Poslovne finansije i Investiciono odlučivanje, Finansijsko upravljanje i kontrola, Revizija, Finansijski rizici i Polaganje dodatnih šest (6) predmeta na Fordamu: Svetska finansijska tržišta i institucije, Prikupljanje kapitala i investiranje u svetska finansijska tržišta, Savremena pitanja globalnih finansija, Globalno korporativno upravljanje, Globalno upravljanje portfoliom akcija i Globalno upravljanje rizicima tokom intenzivnog letnjeg semestra u Njujorku (jun i jul mesec). Na ovaj zajednički program mogu da se prijave poslediplomci i alumni FEFA, kao i studenti koji su završili akreditovane četvorogodišnje studije iz ekonomije ili menadžmenta i koji imaju uslov da upišu drugu godinu mastera FEFA. Potrebno je ispuniti uslove za dobijanje mastera na obe institucije da bi se dobile obe diplome. Detaljnije informacije: FEFA - Fordam studijski program.

UPIŠI MASTER STUDIJE - STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA

Za dodatne informacije pozovite Studentsku službu FEFA

Telefon 011/2600-080, opcija 2 | 011/2600-600, opcija 2 | 011/2605-999, opcija 2 | 011/3122-440, opcija 2

Mobilni +381 69 2107 770

ili pošaljite poruku na studentskasluzba@fefa.edu.rs

ISKUSTVO NAŠIH STUDENATA

Tamara Mišković

Savetnica za partnere i nove tehnologije (Partner Technology Strategist MACH) Microsoft Software

„Kao najveću vrednost FEFA prepoznajem posvećenost studentima i podsticanje kreativnosti, ideja i diskusije, a ne samo prenošenje puke teorije.”

Darko Mandić

Predsednik BEUM-a

„Strastveni, motivisani i sposobni ljudi povezani u mnogo malih i velikih mreža čine snagu jednog uspešnog društva i motor su za inovacije i pozitivne promene.”

Jovana Lea Simić

Osnivačica i direktorka JDM, dobitni- ca nagrade Udruženja poslovnih žena Srbije

„Znanje stečeno na FEFA osposobilo me je da samos- talno kreiram i uspešno realizujem svoju poslovnu ideju od početka do kraja.”

Aleksandar Kemiveš

Savetnik predsednika PKS, osnovne studije zavrsio na FEFA, MBA studije završio na MIB School of Management, Italija

„Praktična primena naučenog tokom studija, težište na individualnom i kritičkom pristupu.”

Doktorske studije

DOKTORSKE STUDIJE

POSLOVNA EKONOMIJA

Doktorske studije iz oblasti poslovne ekonomije na FEFA osmišljene su tako da stvore vrhunske istraživače i profesionalce za poslovni svet budućnosti.

Dinamične promene u ekonomskom, institucionalnom i tehnološkom okruženju podstakle su FEFA da, oslanjajući se na 15 godina iskustva utemeljenog na razumevanju savremene ekonomije, oblikuje ovaj program doktorskih studija.

Svesni smo potreba društva, kompanija i naučne zajednice za stručnjacima koji imaju sposobnost da samostalno pristupaju rešavanju kompleksnih problema i želimo da baš vi, naši budući studenti, budete predvodnici pozitivnih promena u društvu.

KOME JE NAMENJEN OVAJ PROGRAM?

Doktorski program “Poslovna ekonomija” je nastao kao rezultat znanja i iskustava profesora FEFA stečenih tokom akademske, naučne i poslovne karijere. FEFA pristup je direktno uključivanje studenata doktorskih studija u naučne i stručne projekte.

Kroz saradnju sa kompanijama doktorandi stiču relevatno znanje i iskustvo za naučnu i poslovnu karijeru, čime osiguravamo da naši doktorandi postanu vrhunski ekonomisti – naučnici i/ili profesionalci koji ostvaruju najviše domete u svojoj grani ekonomije.

Kvalitetni doktori ekonomskih nauka omogućavaju održiv razvoj kompanija i unapređuju funkcionisanje javnog sektora.

Program je otvoren i za studente koji su završili master studije iz oblasti koje ne spadaju u domen ekonomije, finansija, menadžmenta ili poslovne administracije, a naročito za one sa dobrom kvantitativnom osnovom. Način rada i nastavni pristup, prilagođeni su upravo vama i vašem prethodnom obrazovanju.

ŠTA DOBIJATE KADA IZABERETE DOKTORSKE STUDIJE POSLOVNE EKONOMIJE NA FEFA

SAVREMENO ZNANJE I POSVEĆENOST STUDENTIMA

Obezbedićemo vam prilike da iskoristite svoje istraživačke afinitete i naučite kako da dođete do značajnih istraživačkih zaključaka. Imaćete fleksibilnost da prilagodite svoje studije kroz izborne predmete i seminare tako da steknete sigurnost u upotrebi modernih alata i tehnika u ekonomiji i finansijama, kako biste samostalno mogli da razvijate vaša istraživanja.

VRHUNSKE MENTORE

Naši profesori su priznati stručnjaci u svojim oblastima što potvrđuju naučni radovi objavljeni u vrhunskim stranim i vodećim domaćim naučnim časopisima. Znanje i iskustvo naših profesora objedinjuje akademsku, naučnu i poslovnu karijeru. Naši studenti uvek mogu da se oslone na dostupnost i posvećenost mentora, kao i njihovo iskustvo u rešavanju naučnih i stručnih izazova u oblasti korporativnih finansija, konkurentnosti država i kompanija, upravljanja ekonomskim politikama, finansiranja i upravljanja inovacijama, održivom ekonomskom razvoju, upravljanju rizicima, korporativnom upravljanju i drugim oblastima ekonomije.

MREŽU DUGOROČNIH KONTAKATA

Kroz svakodnevnu interakciju sa profesorima i drugim doktorandima, kao i kroz stručne skupove koje FEFA organizuje, naši studenti imaju priliku da izgrade ličnu mrežu kontakata, koja će ih podržavati u daljoj akademskoj i profesionalnoj karijeri.

OPIS PROGRAMA

Doktorski program traje tri godine.

U prvoj godini, tokom dva semestra, studenti polažu četiri obavezna i dva izborna predmeta. Nastavu na ovom programu izvode profesori FEFA i gostujući predavači. Gostujući predavači su istovremeno i nastavnici na prestižnim stranim univerzitetima ili najcenjeniji stručnjaci i profesionalci iz prakse, spremni da studentima prenesu iskustva poznatih kompanija i institucija. Tokom drugog semestra studenti rade i na istraživačkom projektu koji treba da omogući dobru pripremu za samostalan rad na doktorskoj disertaciji.

U drugoj godini studenti polažu dva izborna predmeta i rade na detaljnijem istraživačkom projektu kojim se započinje rad na izradi doktorske disertacije. Na osnovu izražene oblasti interesovanja studentima se dodeljuje mentor koji kontinuirano radi sa vama.

Kako bismo osigurali stalan napredak u naučnom radu, studenti su u obavezi da tokom prvog semestra treće godine održe prezentaciju jednog poglavlja ili detaljnog predloga doktorske disertacije. Na taj način, bićete u prilici da dobijete korisne savete u ključnom periodu izrade doktorske disertacije, kao i da vežbate svoje veštine prezentacije i komunikacije.

Tokom trajanja studija, stručni skupovi i predavanja koje organizujemo predstavljaju dodatnu priliku za naše studente da uspostave saradnju sa kompanijama i stručnjacima iz poslovnog sveta koji predstavljaju FEFA Mrežu poslodavaca kod kojih je zaposlen veliki broj naših alumnista.

Nakon završetka doktorskih studija, doktori ekonomskih nauka mogu nastaviti akademsku i naučnu karijeru ili voditi istraživanja u kompanijama. Doktorski program FEFA je kreiran kako bi već danas odgovorio i pripremio naše studente za izazove u budućnosti.

PREDMETI

I godinaSEMESPBTIP
Teorijsko-metodološka istraživanja u ekonomiji18O
Mikroekonomska analiza18O
Upravljanje ekonomskim politikama18O
Finansiranje investicija16I
Socijalna politika16I
Strategije konkurentnosti kompanija110O
Strategije u energetici110I
Održivi razvoj110I
Istraživački projekat I110O

 

II godinaSEMESPBTIP
Upravljanje investicionim projektima310I
Upravljanje rizicima310I
Inovacije i razvoj310I
Međunarodne finansije310I
Portfolio menadžment310I
Istraživački projekat II310O
Samostalni istraživački rad430O

 

III godinaSEMESPBTIP
Istraživački rad na doktorskoj disertaciji530O
Izrada i odbrana disertacije630O

UPIŠI DOKTORSKE STUDIJE POSLOVNA EKONOMIJA

Za dodatne informacije pozovite Studentsku službu FEFA

Telefon 011/2600-080, opcija 2 | 011/2600-600, opcija 2 | 011/2605-999, opcija 2 | 011/3122-440, opcija 2

Mobilni +381 69 2107 770

ili pošaljite poruku na studentskasluzba@fefa.edu.rs

ISKUSTVO NAŠIH STUDENATA

Tamara Mišković

Savetnica za partnere i nove tehnologije (Partner Technology Strategist MACH) Microsoft Software

„Kao najveću vrednost FEFA prepoznajem posvećenost studentima i podsticanje kreativnosti, ideja i diskusije, a ne samo prenošenje puke teorije.”

Darko Mandić

Predsednik BEUM-a

„Strastveni, motivisani i sposobni ljudi povezani u mnogo malih i velikih mreža čine snagu jednog uspešnog društva i motor su za inovacije i pozitivne promene.”

Jovana Lea Simić

Osnivačica i direktorka JDM, dobitni- ca nagrade Udruženja poslovnih žena Srbije

„Znanje stečeno na FEFA osposobilo me je da samos- talno kreiram i uspešno realizujem svoju poslovnu ideju od početka do kraja.”

Aleksandar Kemiveš

Savetnik predsednika PKS, osnovne studije zavrsio na FEFA, MBA studije završio na MIB School of Management, Italija

„Praktična primena naučenog tokom studija, težište na individualnom i kritičkom pristupu.”