Projekti instituta FEFA 2018-03-10T11:23:18+00:00

UČEŠĆE U PROJEKTU MAIN

Savladavanje inovacija u Srbiji kroz razvoj i primenu nastavnih programa međudisciplinarnih poslediplomskih studija iz upravljanja inovacijama – MAIN

FEFA fakultet, u konzorcijumu sa još 14 partnera iz Srbije, Nemačke, Grčke, Austrije i Slovenije u naredne tri godine učestvuje u realizaciji projekta Tempus Evropske unije sa ciljem unapređenja visokog obrazovanja (eng. „Mastering Innovation in Serbia through Development and Implementation of Interdisciplinary Post-Graduate Curricula in Innovation Management“ – MAIN). Cilj ovog projekta je jačanje inovativnih kapaciteta Srbije kroz modernizaciju visokog obrazovanja i obezbeđivanje kvalitetnih ljudskih resursa. Kroz projekat će biti razvijen i realizovan međudisciplinarni studijski program u oblasti upravljanja inovacijama. Ovo će biti prvi takav studijski program u Srbiji i regionu, realizovan na master i doktorskom stepenu studija.

UČEŠĆE U PROJEKTU FINHED

Projekat Ka održivom i pravičnom finansiranju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji (eng. Towards Sustainable & Equitable Financing of Higher Education in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia - FINHED) ima za cilj da doprinese stvaranju efikasnijeg, efektivnijeg i pravičnijeg sistema finansiranja visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Jedan od ciljeva projekta je istraživanje postojećih modela sistemskog i institucionalnog finansiranja kao i utvrđivanje stepena dostupnosti i pravičnosti visokog obrazovanja. U okviru projekta Srbija po prvi put učestvuje u međunarodnom istraživanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja - EUROSTUDENT. Projekat spada u kategoriju strukturnih projekata, što znači da u njemu pored univerziteta učestvuju i sva nadležna ministarstva iz regiona.

UČEŠĆE U PROJEKTU UNAPREĐENJA KONKURENTNOSTI SRBIJE

Naučno-istraživački projekat koji podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br 47028: "Unapređenje konkurentnosti Srbije u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji" (2011-2015).

S obzirom na činjenicu da Srbija treba da radi na dostizanju ciljeva postavljenih strategijom Evropa 2020, koja predstavlja strateški plan EU za jačanje konkurentnosti, istraživači na ovom projektu analiziraju konkurentost Srbije u različitim oblastima i predlažu preporuke kako bi se nivo konkurenosti države a i pojedinačnih preduzeća unapredio. Unapređenje konkurentnosti Srbije neophodno je za jačanje izvoza i veći priliv investicija, čime se obezbeđuje održiv razvoj i uspešno pristupanje Srbije EU zbog čega je i cilj ovog projekta dodatna analiza prepreka, ali i razvoj mera za unapređenje konkurentnosti. Poseban naglasak se stavlja na preduzeća i najkonkurentnije privredne grane i mere za dodatno podsticanje inovacija i konkurentnosti, kao i na jačanje ljudskog kapitala, koji predstavlja osnov strategije Evropa 2020. Na projektu su angažovana 40 istraživača, od čega 19 istraživača sa FEFA fakulteta. Značajan obim i kvalitet naučnoistraživačkih rezultata na projektu (ukupno 410 za pet godina trajanja projekta; 72 u 2011, 105 u 2012, 79 u 2013., 93 u 2014. i 61 u 2015. godini) potvrđuje izuzetan timski rad i odličnu saradnju sa privredom i državnim institucijama u sprovođenju istraživanja.

Za više videti:

Izveštaj o rezultatima projekta: "Unapređenje konkurentnosti Srbije u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji" u periodu 2011 - 2015.

Izveštaji o rezultatima projekta "Unapređenje konkurentnosti Srbije u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji" za 2016. godinu

Razvoj studija o javnoj upravi i menadžmentu u Srbiji ( TEMPUS JP 144889-2008) je projekat koji se realizuje u okviru TEMPUS programa Evropske unije u periodu 2009-2012 godine. Posebni ciljevi projekta su: unapređenje i razvoj nastavnog programa u oblasti javne uprave, poboljšanje nastavnih metoda, modernizacija nastavnog okruženja, stvaranje sistema doživotnog učenja za državne službenike, razvoj interdisciplinarnog pristupa u studijama javne uprave, razvoj saradnje između javnih i privatnih institucija. U projektu su aktivno učestvovala tri profesora i osam asistenata i saradnika u nastavi. Svi članovi tima imali su priliku da razmene iskustva i mišljenja, saznaju na koji način su strukturirane i kako funkcionišu studije o javnoj upravi. Organizovane su i posebne obuke sa ciljem unapređenja kvaliteta nastave. Kroz ovaj projekat je podržano izdanje knjige ”Javna uprava i evropske integracije Srbije” (FEFA, 2010) i prevođenje sa engleskog i objavljivanje knjige Nikolasa Bara „Ekonomija države blagostanja” (Economics of the Welfare State).

Sprovođenje anketa diplomiranih studenata i unapređenje usluga alumni radi poboljšanog strateškog upravljanja i razvoja kvaliteta (Conducting Graduate Surveys and Improving Alumni Services for Enhanced Strategic Management and Quality Improvement - TEMPUS JP 517153-2011).Cilj projekta je da unapredi procese evaluacije nastavnih programa na fakultetima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, kao i da omogući proces konstante modernizacije u ovom smislu.

Razvoj karijernog savetovanja sa ciljem unapređenja visokog obrazovanja u Srbiji (Development of Career Guidance Aimed at Improving Higher Education in Serbia, TEMPUS SM 517119-2011). Posebni ciljevi projekta su: razvoj programa karijernog vođenja, omogućavanje šire dostupnosti i raznovrsnosti programa karijernog vođenja na visokoškolskim ustanovama, podizanje nivoa prepoznavanja važnosti karijernog vođenja od strane kreatora politika i drugih aktera i razvoj programa karijernog vođenja za omladinu i uspostavljanje metodologija za visokoškolske ustanove.

FEFA je potpisala sporazume o saradnji sa vodećim preduzećima u Srbiji:

Alpha Bank Srbija A.D., Buck d.o.o., Holcim Srbija d.o.o., Saga, JP EPS, FedEx, Victoria group A.D., Rudnap group A.D., Ernst&Young, JP Zavod za udžbenike, Komercijalna banka A.D. Beograd, Metalac A.D., MK Group d.o.o., Multi servis d.o.o, NIS a.d. Novi Sad, Siemens d.o.o. Beograd, Societe Generale Banka Srbija a.d, Telenor d.o.o., Tigar A.D., UniCredit Bank Beograd, Unilever Beograd d.o.o., Wiener stadtische A.D.O., JP Službeni glasnik, ITM, Trizma, Bel Medic, Deloitte, KPMG, Mikroelektronika i dr. U okviru saradnje sa preduzećem Holcim Srbija d.o.o, na primer, izrađena je studija slučaja sa ciljem da se studentima približi poslovanje na srpskom tržištu na osnovu stvarnog slučaja iz privrede. Pored stručnih projekata, FEFA studenti obavljaju radne prakse u ovim preduzećima a organizuju se i posete fabrikama.