Žene u odborima direktora u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji

Autor knjige: Katarina Đulić i Tanja Kuzman

Godina izdanja: FEFA i IFC, 2013

O knjizi:U januaru 2013. godine, Međunarodna finansijska korporacija (IFC ) je pokrenula istraživački projekat pod nazivom Žene u korporativnim odborima u Bosni i Hercegovini, BJR Makedoniji i Srbiji. Cilj projekta je bio da se prikupe informacije o zastupljenosti žena u odborima direktora, kao i da se sagledaju osobine žena koje su članice odborima. Koje veštine i znanja žene treba da imaju da bi postale članice odbora? Da li se način odlučivanja i liderstvo žena razlikuje od onog koji poseduju muškarci? Da li postoje određene prepreke za žene koje žele da postanu članice odbora? Odgovore na sva ova pitanja i mnoga druga možete pronaći u knjizi prof. dr Katarine Đulić i mr Tanje Kuzman koju možete preuzeti ovde.