O nama 2018-08-21T09:15:57+00:00

DOBRO DOŠLI NA FEFA

MISIJA

Pružanje najkvalitetnijeg obrazovanja i podrške ličnom i profesionalnom razvoju, radi utemeljenja Fakulteta kao mesta razmene i realizacije kreativnih poslovnih ideja.

VIZIJA

Doprinos transformaciji pojedinca i društva putem kontinuiranog ulaganja u obrazovanje i podsticanjem istraživanja, kreativnosti, inovacija i preduzetništva.

VREDNOSTI KOJE PROMOVIŠEMO

  • Sloboda misli i izražavanja
  • Kritičko razmišljanje i lični razvoj
  • Poštovanje različitosti
  • Etička i društvena odgovornost
  • Kreativnost, inicijativa, preduzetnost

Osnove uspeha FEFA

Poruka osnivača FEFA

Svedoci smo brojnih promena koje donosi IV industrijska revolucija, čiji se krajnji dometi ne mogu ni sagledati. Poslovni modeli se u potpunosti menjaju, mnoga zanimanja će nestajati, a javiće se potreba za ljudima sa drugačijim kompetencijama i radnim veštinama.

FEFA, kao lider u oblasti visokog obrazovanja, kroz svoje nastavne programe Ekonomije, biznisa i finansija, Kreativne produkcije, Digitalne transformacije prati trendove budućnosti.

Znanje u ličnom i profesionalnom razvoju dobilo je na značaju više nego ikada do sada.
Dođi na FEFA da zajedno gradimo budućnost, jer budućnost si TI!

Prof. dr.
Nebojša Savić

Prof. dr
Goran Pitić

Prof. dr.
Nebojša Savić

Prof. dr
Goran Pitić

Konkurs za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa

(23.7.2018.) Univerzitet Metropolitan – FEFA, u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o visokom obrazovanju, raspisuje konkurs za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa na radnom mestu jednog nastavnika u zvanju vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Ekonomija i menadžment (stručnost za oblast Korporativnih finansija); izbor jednog nastavnika u zvanju vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Ekonomija i menadžment (stručnost za oblast Strategijskog menadžmenta); izbor jednog nastavnika u zvanju docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Ekonomija i menadžment (stručnost za oblast Upravljanja ljudskim resursima); izbor jednog nastavnika u zvanju docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Ekonomija i menadžment (stručnost za oblast Ekonomskog razvoja i Makroekonomije).

Uslovi za izbor nastavnika FEFA propisani su Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanju radnog odnosa nastavnika i saradnika na Metropolitan Univerzitetu i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora u zvanje nastavnika FEFA. Prijave sa prilozima podnose se sekretarijatu FEFA, Bulevar Zorana Đinđića 44, Novi Beograd (u jednom štampanom primerku i jednom primerku u elektronskoj formi). Prijava na konkurs dostavlja se i e-poštom na: info@fefa.edu.rs. Obrazac prijave preuzeti sa zvanične inernet prezentacije FEFA, www.fefa.edu.rs. Razmatraće se samo kompletne prijave koje pristignu poštom ili lično dostavljene do 30.8.2018. godine. Uz prijavu na konkurs kandidat dostavlja i biografiju, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, overene fotokopije diploma o prethodno završenim studijama, kopiju lične karte, uverenje nadležnog organa da nije osuđivan, kopije sertifikata i sl.