PROFESOR

Aleksandra Majdarević

Predmet:

Biografija:

Aleksandra Majdarević je asistentkinja na FEFA. Završila je osnovne i master akademske studije na Fakultetu za kulturu i medije i stekla zvanje master menadžera u oblasti medija i komunikacija. Trenutno je na doktorskim studijama. Tokom osnovnih studija učestvovala je u nekoliko većih istraživačkih projekata, sarađujući sa Agencijom za ispitivanje javnog mnjenja, tržišta i medija TNS Medium Gallup čiji su rezultati naišli na dobar prijem u javnosti, kao i u stručnoj i naučnoj zajednici. Nakon završenih studija, angažovana je najpre kao saradnica u nastavi, a kasnije kao asistentkinja, na predmetima Medijska analitika, Metodologija primenjenih istraživanja i Metodologija naučnog istraživanja. Nastavila je i sa učešćem u realizaciji brojnih istraživanja, najčešće kao asistentkinja rukovodioca projekta i kao rukovodilac istraživačkih timova. Trenutno je asistentkinja na predmetu Primenjena istraživanja.

Od 2011. godine angažovana je na projektima „Geografija Srbije“, Geografskog instituta SANU i „Srbi i Srbija u jugoslovenskom i međunarodnom kontekstu: unutrašnji razvitak i položaj u evropskoj/svetskoj zajednici“, Instituta za noviju istoriju, koje podržava i finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Piše i objavljuje stručne radove.

Reference:

  1. Majdarević A., Prikaz knjige prof. dr Srbobrana Brankovića Metodi iskustvenog istraživanja društvenih pojava, Kultura polisa, br.11/12, godina IV, 2009., UDK 316.74:001, str. 729-734. (M52-2b)
  2. Simeunović Bajić N., Vesnić Alujević L., Majdarević A., Televizijsko repriziranje kao moguća strategija kulturne politike i odgovor publike, u: „Kultura i društveni razvoj“, zbornik radova sa naučnog skupa „Kulturna politika, umetničko stvaralaštvo i medijska praksa u funkciji održivog društvenog razvoja“, Megatrend univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd, 2012, ISBN 978-86-7747-476-8, UDK 654.197 351.85 32.019.5, str. 455-467. (M63-1)
  3. Simeunović Bajić N., Manić Lj., Majdarević A. (2013), FRAMING PUBLIC POLICY ISSUES OF THE CITY OF NIŠ IN THE CONTEXT OF THE 1700th ANNIVERSARY OF THE EDICT OF MILAN, Annales UMCS Sectio K: Politologia, 20.1/2013, ISSN: 1428-9512, Lublin, Poland, p 185-198. (M24-4b)
  4. Simeunović Bajić N., Majdarević A., Manić Lj. (2013), The media representation of the Drina river fish stocking projekt: the case study, Journal of the Geographical Institute „Jovan Cvijić“, SASA, Belgrade, ISSN 0350-7599, e-ISSN: 1821-2808, UDC: 910/911.3,Vol. 63(2), str.35-52. (M51-3b)
  5. Simeunović Bajić N., Majdarević A., (2014), Stvarne i simboličke istorijsko-geografske odlike Bulevara kralja Aleksandra: studija slučaja seče platana, Istorija i geografija: susreti i prožimanja- tematski zbornik radova, Biblioteka Zbornik radova/ Institut za noviju istoriju Srbije, br.11, ISBN 978-86-7005-125-6 , str. 507-525. (M14-4b)
  6. Simeunović Bajić N., Majdarević A., (2014), Stvarne i simboličke istorijsko-geografske odlike Bulevara kralja Aleksandra: studija slučaja seče platana, Istorija i geografija: susreti i prožimanja- tematski zbornik radova, Biblioteka Zbornik radova/ Institut za noviju istoriju Srbije, br.11, ISBN 978-86-7005-125-6 , str. 507-525. (M14-4b)
  7. Gavrić, G., Majdarević A. (2014), Ljudi i organizacija pred izazovima globalizacije, Svet rada, vol.11, 4/2014, ISBN 1451-7841, UDK 005.44:007.4, str. 590-598. (M53-1)
  8. Majdarević A., (2014), Razvoj kulture kao faktor konkurentnosti, zbornik radova Ime igre je konkurentnost- putevi obnove srpskog napretka, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), Univerzitet Singidunum, Beograd, ISBN 978-86-86281-23-4, str.170-182. (M45-1.5b)