PROFESOR

doc. dr Branka Drašković

Predmet:

Akademske veštine; Kreativne akademske veštine

Biografija:

Dr Branka Drašković je docentkinja (uža oblast Menadžment) i direktorka Centra za karijerno vođenje i savetovanje FEFA. Posebna oblast njenog stručnog interesovanja je liderstvo i organizaciona kultura, uključujući upravljanje ljudskim resursima. Doktorirala je na temu „Lider kreator promena“ na FEFA, a magistarsku tezu pod nazivom ’’Procena efekata metode konsultacija i mentorskog rada na uspeh darovitih učenika’’ odbranila je 1996. godine na Univerzitetu u Beogradu. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bavila se fenomenom darovitosti i unapređivanjem rada sa darovitim učenicima. Radila kao prof. psihologije u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu, kao savetnica ministra u Ministarstvu prosvete, te kao zamenica sekretara za obrazovanje u Skupštini grada Beograda. U organizaciji konsultantske kuće CPMS (Centre for Menagement Policy Studies) pri Vladi Velike Britanije, završila više specijalističkih kurseva u oblasti konsultantskih veština. Predavač u oblasti Upravljanja promenama (obuka u organizaciji Univerziteta Strajklajd i Britanskog Saveta) i Profesionalnog osnaživanja zaposlenih (obuka u organizaciji ambasade SAD). Završila program stručnog usavršavanja u oblasti društveno odgovornog poslovanja (CSR) u SAD. Kao saradnica Agencije za unapređenje državne uprave pripremala i sprovodila obuke za zaposlene u državnoj upravi. Sertifikovani REBT terapeut Instituta ELIS, Njujork. Od 2015. godine radi kao specijalna savetnica potpredsednice Vlade RS, za oblast rodne ravnopravnosti.

Predmeti : Akademske veštine i Upravljanje ljudskim resursima

Reference:

 1. Drašković B. ( 1998 ) Daroviti i obrazovna odiseja – ABC grafika Beograd , monografija, 261 strana, CIP 159.928. 51, ISBN 86- 7875-122-3
 2. N. Savić, M.Džunić, B.Drašković i M. Albijanić ( 2009) Kako unaprediti konkurentnost srpske privrede u uslovima ekonomske krize –Naučni skup : Rast u uslovima globalne recesije i finansijske krize (ne)konvencionalne inicijative – Kopaonik biznis forum, str. 251-273, SES, ISBN 978-86- 84651-15-2
 3. N. Savić, M.Džunić, B.Drašković, M. Albijanić i I. Brkić ( 2010) Ocena nivoa konkurentnosti Srbije sa predlogom mera- Naučni skup – Srbija posle krize: kako se pozicionirati u globalnoj ekonomiji koja izlazi iz krize – Kopanik biznis forum – SES
 4. Drašković B. ( 2010 ) Liderstvo i konkurentnost, okrugli sto na FEFA – 27. aprila 2010 godine, objavljeno u zborniku Kuda ide konkurentnost Srbije – FEFA – ( urednici prof. g. Pitić i prof. N. Savić ); str 122-135, ISBN 978-86- 86218-13-5
 5. Drašković B. ( 2010 ) Rukovodioci preduzeća kao lideri tržišnih reformi Srbije na putu ka evropskoj uniji, časopis Izazovi evropskih integracija- Službeni glasnik, br. 11, str. 123, ISSN: 1820- 9459, COBISS. SR-ID 1511881740
 6. Drašković B. , Lalić D., Trbović A. ( 2012), Radne prakse kao integralni deo studija menadžmenta, XVIII skup: Trend 2012 : Internacionalizacija univerziteta, Kopaonik 27.02- 1.03. 2012: str. 112-114, Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, ISBN 978-86-7892-388-3, COBISS. RS-ID 269448711 (1 b )
 7. Trbović A., Drašković B., Lalić D., ( 2013 ) “Pravci promene kadrovske politike preduzeća kao vid jačanja konkurentnosti u kontekstu svetske ekonomske krize “; časopis TEME – TM.G. XXXVII; Br1. Str.203 – 221; Niš: januar-mart 2103. UDK 658.310.8+339.137.2 (497.11); M24 ( 4 boda )
 8. Drašković B.; Nešić S., ( 2014 ) : “ Ljudski resursi kao faktor konkurentnosti Srbije “. Zbornik radova : “ Ime igre je konkurentnost – putevi obnove srpskog razvoja “. Izdavač: Fakultet za Ekonomiju, Finansije i Administraciju ( FEFA ), Univerzitet Singidunum, Beograd, str.183 – 199, ISBN 978-86-86281-23-4.
 9. Vučinić, S,. Manić Lj,. Drašković B,. ( 2016 ). ,,The role of Leaders in crises, ,, in the monograph Leaders as players of a new era, LAP Lambert Academic Publishing, OmniScriptum GmbH&Co.KG, Sarbrucken / Germany,Chapter 7, page 155 – 177, ISBN 978-3-659-86741-5.
 10. Barjaktarović L., Konjikušić, S., Vjetrov, А (2012). Applying of statistical model in determining the minimal number of observations for calculating credit default rate. Bulletin of Engineering, Acta technica corviniensis, Vol. V, Br. 4, str. 97-100, ISSN 2067-3809.

Projekti:

 1. Unapređenje konkurentnosti Srbije u procesu pristupanja Evropskoj Uniji, br.47028, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 2. Development of Career Guidance Aimed at Improving Higher Education on Serbia- Tempus SM 517119-2011.
 3. Mastering Innovation in Serbia through Development and Implementation of Interdisciplinary Post-Graduate Curricula in Innovation Management – MAIN – 2013.