PROFESOR

prof. dr Goran Radosavljević

Predmet:

Biografija:

Dr Goran Radosavljević je profesor na FEFA na predmetu Javne finansije. Diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu u Beogradu, a magistrirao matematičku ekonomiju i ekonometriju u Parizu i Marseju. Doktorsku disertaciju odbranio je iz oblasti javnih finansija. Od 2013. godine radi kao docent na FEFA gde je od 2009. godine bio asistent na predmetima Javne finansije i Ekonomija države blagostanja, a gde je 2018. godine izabran u zvanje vanrednog profesora. U periodu 2002-2007. bio je angažovan kao saradnik u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na predmetima Teorija cena i Teorija proizvodnje. Do jula 2012. godine bio je Državni sekretar u Ministarstvu finansija, nakon čega savetnik u Fiskalnom savetu do decembra 2012. godine kada prelazi u NIS Gasprom Neft. U periodu od juna 2007. godine do maja 2011. godine bio je ekonomski savetnik potpredsednika Vlade. U periodu od 2004. do 2007. godine radio je kao istraživač u Centru za visoke ekonomske studije u Beogradu. Govori engleski, francuski i ruski jezik.

Reference:

  1. Bisić, M, Radosavljević G. (2014), „Poreska konkurentnost Srbije“, Zbornik radova: „Ime igre je konkurentnost – putevi obnove srpskog razvoja“, FEFA, Univerzitet Singidunum, ISBN 978-86-86281-23-4: 7-19.
  2. Bisic, M, Radosavljevic G. (2013), „Level of fiscal decentralization in the Republic of Serbia: indicators and comparisons“, Finansije, LXVII, No. 1-6/2012, Ministry of Finance, Republic of Serbia.
  3. Đulić, K, Kuzman, T, Radosavljević, G. (2012), „Nasleđivanje najvažniji ispit za preduztnika“, u Trbović, A, Čavoški, A. (ur.): Inovacije i preduzetništvo: alati za uspeh na tržištu EU, str. 123-140, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Univerzitet Singidunum i Centar za promociju nauke Republike Srbije, ISBN 978-86-86281-17-3.
  4. Trbovic, А, Radosavljevic, G, Subotic, J. (2012), „Competitiveness GAP in Serbia’s Metals and Electronics Industry“, Ekonomika preduzeća, Journal of Serbian Association of Economists and Serbian Association of Corporate Directors, ISSN 0353-443X (5-6): 301-315.
  5. Mirić, O, Radosavljević G. (2010), „Lokalna samouprava i pretpristupna pomoć: stanje i perspektiva“, Izazovi evropskih integracija, ISBN 1820-9459 (8).
  6. Radosavljević, G. (2009), „Prvi rezultati primene Prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom“, Izazovi evropskih integracija, ISB: 1820-9459 (5).
  7. Šuvaković, ĐO, Radosavljević G. (2007), „Monopsony in the labor market: Profit vs. wage maximization“, Ekonomski anali, ISSN 0013-3264 (52/173): 7-35.