PROFESOR

prof. dr Zoran Čajka

Predmet:

Engleski jezik

Biografija:

Dr Zoran Čajka ima zvanja nastavnika engleskog jezika i vanrednog profesora za užu naučnu oblast Ekonomija i menadžment. Na osnovnim studijama FEFA predaje engleski poslovni jezik od 2006. godine. Stekao je tri naučna i stručna zvanja u Srbiji (doktor nauka o menadžmentu, profesor engleskog jezika i književnosti i naučni i stručni prevodilac za engleski jezik) i dva naučna zvanja u SAD (magistar i doktor nauka u oblasti poslovnog upravljanja na smeru za međunarodni marketing). Poseduje iskustvo duže od petnaest godina u visokom obrazovanju i dve decenije u teoriji i praksi marketinga i komercijale u privredi. Dr Čajka aktivno učestvuje u više profesionalnih organizacija: Sekcija univerzitetskih nastavnika stranog jezika struke, ISDS (International Society for Development and Sustainability) u Japanu i Ecologica (Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine) u Beogradu. Takođe je član Uređivačkog odbora u naučnom časopisu Ecologica. Objavio je tri naučne i stručne monografije, jedan rečnik i preko 50 naučnih i preglednih radova iz oblasti marketinga, ekologije i lingvistike. Dr Čajka radio je u Saveznoj vladi SR Jugoslavije u Saveznom ministarstvu za sport i omladinu na funkciji saveznog savetnika za međunarodnu saradnju u sportu. Predavao je engleski poslovni jezik na Fakultetu za menadžment Univerziteta Braća Karić u Beogradu, a takođe je bio i stručni saradnik na predmetu Principi marketinga u nastavi na engleskom jeziku. U periodu od 2005. do 2013. godine predavao je savremeni engleski jezik, engleski poslovni jezik i englesku fonetiku na Fakultetu humanističkih nauka Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Dr Čajka predavao je predmete International Business i Strategic Marketing Management na osnovnim i master studijama u London School of Commerce u Beogradu.

Reference:

  1. Čajka Z., Jovanović, L. (2014) „Održivi marketing menadžment“, naučna monografija nacionalnog značaja, izdavač: Ecologica, naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije, str. 1 – 300, ISBN 978-86-89061-04-8, COBISS.SR-ID 206487052 (M42 5 bodova)
  2. Jovanović L., Ermakov, V., Čajka, Z. (2014) „Renewable Energy Resources in Serbia and Russia“, pregledni rad objavljen u časopisu Zaštita materijala, No. 2, str. 133-141 UDC: 620.197(06.22) (497.1) ISSN 0351-9465 (М24, 4 boda)
  3. Čajka Z., Mašić, B. (2013) „Perceptions of Sustainable Marketing Management by Export Companies in Serbia“. Originalni naučni rad objavljen u časopisu Industrija, str.137–149, Vol. 41, No.2, jul 2013. god., (2013) ISSN: 0350-0373 (Print) UDK: 339.1: 641 (497.11) (M24 4 boda)
  4. Čajka Z., Jovanović, L. (2013) „Informisanost potrošača o ekološkom obeležavanju proizvoda u Srbiji“. Originalni naučni rad objavljen u časopisu Ecologica, No. 72, str. 607-610 , UDC:502.7 ISSN 0354-3285 (M51, 3 boda)
  5. Čajka Z., Jovanović, L. (2013) „Sustainability in Marketing, Production and Consumer Behaviour in Serbia“, naučni rad objavljen u celosti u tematskom zborniku međunarodnog značaja povodom Međunarodne naučne konferencije na temu „Economic Sciences on the Crossroad“ održane na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu 4. decembra 2013.godine, str. 537-547. ISBN 978-86-894-10-5, COBISS. SR-ID 203893004 (M33 1 bod)
  6. Čajka Z., Šipragić Đokić S. (2018) “Poslovni engleski jezik: teorijsko-empirijski pristup”, stručna monografija. Izdavač: Znak, Beograd. str. 1-177, ISBN 978-86-89971-25-5 COBISS.SR-ID 257181964
  7. Čajka, Z. (2016) „Englesko-srpski rečnik poslovnog jezika“, Službeni glasnik, Beograd, 1- 668 str., ISBN 978-86-519-1147-0 COBISS.SR-ID 220986380
  8. Mićić S., Čajka Z. (2014) „Principles of Listening Comprehension in Language Learning“, stručna monografija, izdavač: Beogradska knjiga, str. 1-162, ISBN 978-86-7590-328-4 COBISS.SR-ID 206333964 (M42 5 bodova)
  9. Mićić S., Čajka Z. (2013) „Listening Strategies in Language Learning and Their Teaching Practice in Serbia“. Originalni naučni rad objavljen časopisu za književnost, jezik, umetnost i kulturu „Nasleđe“ broj 25 (2013. godina) u izdanju Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, str. 147-159, ISSN 1820-1768. COBISS.SR-ID 115085068 (M51 3 boda)
  10. Čajka Z., (2009) „Značaj forenzičke fonetike u identifikaciji glasa“, str.185–193. Originalni naučni rad objavljen u časopisu za književnost, jezik, umetnost i kulturu „Nasleđe“ broj 13 u izdanju Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. ISSN 1820-1768. COBISS.SR-ID 115085068 (M51 3 boda)