PROFESOR

prof. dr Katarina Đulić

Predmet:

Biografija:

Katarina Đulić je vanredni profesor ekonomije na FEFA, Univerziteta Metropolitan gde predaje na osnovnim i master studijama kurseve iz korporativnih finansija i korporativnog upravljanja. G-đa Đulić je diplomirala prava na Pravnom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je prava (Northwestern University, School of Law) i državnu upravu (Harvard University, JFK School of Government) u Americi. Ima doktorat iz ekonomije sa Ekonomskog Fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Ona je takođe i sertifikovani istraživač prevara (Certified Fraud Examiner, CFE). Profesorka Đulić je koosnivač dva neprofitna, nezavisna istraživačka centra – Evropske istraživačke akademije Beograda (EURAK, Beograd) i Centra za visoke ekonomske studije (CEVES, Beograd), gde je i član Upravnog odbora. Ona je takođe član Istraživačke mreže za decentralizaciju u Jugoistočnoj Evropi, Radne grupe za decentralizaciju unutar LSEE istraživačke mreže za socijalnu koheziju u Jugoistočnoj Evropi, međunarodne Asocijacije za sertifikovane istraživače prevara i Srpskog fiskalnog društva. U svom istraživačkom radu, profesorka Đulić fokusira se na korporativne i javne finansije, korporativno upravljanje, upravljanje u javnom sektoru i porodičnim firmama, žene u biznisu, lokalni ekonomski razvoj i finansiranje malih i srednjih preduzeća. G-đa Đulić je bila stariji istraživač na regionalnom EURAK projektu o uticaju fiskalne decentralizacije na lokalni ekonomski razvoj u Srbiji i Crnoj Gori koji je finansirao švajcarski Regional Research Promotion Programme (RRPP). G-đa Đulić je takođe jedan od tvoraca novog Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije (2012). Kao konsultant IFC, g-đa Đulić je 2013. sprovela istraživanje o ženama članicama odbora diektora u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji. Pored svoje akademske, g-đa Đulić ima i bogatu profesionalnu karijeru. Ona je tokom pet godina bila senior konsultant u KPMG, Beograd, gde je bila odgovorna za pružanje savetodavnih usluga u oblasti korporativnog upravljanja, risk consulting-a i forenzike. Pre nego što se pridružila KPMG, g-đa Đulić je pet godina bila rukovodilac projekta Unapređenja korporativnog upravljanja u Srbiji i Crnoj Gori u Međunarodnoj finansijskoj korporaciji (IFC), delu Svetske banke koji pomaže održivi razvoj privatnog sektora. Radila je u Ministarstvu Finansija Republike Srbije, prvo kao savetnik ministra, a potom kao pomoćnik ministra za finansijski sistem. Radila je i u pravnom odeljenju Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Londonu. G-đa Đulić je bila član upravnog odbora DDOR, Novi Sad, član nadzornog odbora Jubanke, Beograd, član Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Republike Srbije i predsednik nadzornog odbora Centralnog registra za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Reference:

 1. Kmezić S, Đulić K, Jocović M. and Kaluđerović J. (2016), “Fiscal Decentralisation and Local Government Financing in Serbia and Montenegro“, Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement – Lex Localis, ISBN-13: 978-961-6842-69-3
 2. Dr Sanja Kmezić, Prof. dr Katarina Đulić, dr Mijat Jocović, dr Jadranka Kaluđerović, Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori, Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet, 2016, ISBN 978-86-7630-653-4
 3. Kmezić, S., Kaluđerović J., Jocović M. And Đulić K., (2016) “Fiscal decentralisation and local government financing in Montenegro from 2002 to 2015”, Lex Localis – Journal of Local Self-Government, 14(3): 431-450
 4. Kmezić S, Đulić K, Jocović M. and Kaluđerović J. (2017) “Fiscal Decentralisation in Serbia and Montenegro between 2000 and 2015 – A Comparative Perspective“, proceedings from the conference held in Nice, France on 2-3 May, 2016; RUDN, Moscow, Russia, ISBN 978-5-209-07732-9
 5. Barjaktarović, L., Pindžo, R., Đulić, K., Vjetrov, A. (2016) Analysis of the capital budgeting decisions Serbian case, Management br. 2016/79, str 47-54 ISSN 2406-0658
 6. Barjaktarović, L., Pindžo, R., Đulić, K., Vjetrov, A (2015) The Analysis of Capital Budgeting Techniques Implemented by Small and Medium-Sized Enterprises in Serbia, Upravljanje finansijama u savremenim uslovima poslovanja, Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum, Zbornik radova, 2015, str. 4-8, ISBN: 978-86-7912-616-0
 7. Đulić, K., Kuzman, T. (2014), Transparency and Disclosure in Serbia – Quality of Information Provided by Serbian Listed Companies. Rethinking Corporate Governance, Pearson, Edinburgh, p.146-153, ISBN 978-1-78273-686-8
 8. Đulić, K., Kuzman, T. (2014), Uvod u korporativno upravljanje. Korporativno upravljanje za članove uprave privrednog društva, Međunarodna finansijska korporacija, Privredna komora Srbije, Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, str.30-44, ISBN 978- 86-80809-91-5
 9. Đulić, K., Kuzman, T. (2014), Finansije za članove odbora kojima finansije nisu struka. Korporativno upravljanje za članove uprave privrednog društva, Međunarodna finansijska korporacija, Privredna komora Srbije, Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, str.206-225, ISBN 978- 86-80809-91-5
 10. Kuzman T., Đulić, K. (2014), Korporativno uravljanje u porodičnim preduzećima. Korporativno upravljanje za članove uprave privrednog društva, Međunarodna finansijska korporacija, Privredna komora Srbije, Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, str.276-293, ISBN 978- 86-80809-91-5
 11. Kuzman T., Radović, V., Đulić, K. (2014), Korporativno upravljanje u državnim preduzećima. Korporativno upravljanje za članove uprave privrednog društva, Međunarodna finansijska korporacija, Privredna komora Srbije, Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, str.294-310, ISBN 978- 86-80809-91-5
 12. Radović, V., Đulić, K. (2014), Problematika naknada direktorima iz ugla korporativnog upravljanja. Korporativno upravljanje za članove uprave privrednog društva, Međunarodna finansijska korporacija, Privredna komora Srbije, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, str.131-147, ISBN 978- 86-80809-91-5, M44
 13. Đulić, K. (2014), Zbornik radova: Korporativno upravljanje za članove uprave privrednog društva, izdavač: Međunarodna finansijska korporacija, Privredna komora Srbije, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija. Ukupno strana 369, ISBN 978- 86-80809-91-5
 14. Đulić, K. i Kuzman, T. (2013), Women on Corporate Boards in Bosnia and Herzegovina, FYR Macedonia and Serbia, International Finance Corporation (World Bank Group) and Faculty of Economics, Finance and Administration, Belgrade, Serbia, p. 1-165, ISBN 978-86-909925-8-4, COBISS.SR-ID 198917132
 15. Đulić, K. i Kuzman, T. (2013), Transparentnost poslovanja listiranih kompanija u Srbiji, Pravo i privreda, Beograd, Srbija, str. 165-183, UDK 327.7, ISSN 0354-3501
 16. Đulić K. i Kuzman, T. (2013), Opinion of Serbian Students Regarding Knowledge Economy, Ekonomika preduzeća (Journal of Business Economics and Management), Belgrade, Serbia, p. 212-221, UDK 005.94, ISSN 0353-433X
 17. Đulić, K. i Kuzman, T. (2013), Transparency and Disclosure in Serbia – Quality of Information Provided by Serbian Listed Companies, Proceedings from the First International OFEL Conference on Corporate Governance – Organizational, Financial, Ethical and Legal Issues of Corporate Governance, Dubrovnik, Croatia, p. 479-488, ISBN 978-953-57413-2-9
 18. Đulić K., Kuzman T. (2013), Structure of Company Boards, Proceedings from the 2nd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Paris, France, p. 978-986, ISBN 978-961-6825-73-3