PROFESOR

prof. dr Marija Džunić

Predmet:

Biografija:

Marija Džunić je vanredni profesor na FEFA. Predaje Osnove Menadžmenta. Član je međunarodne akademije predavača menadžmenta (IMTA), kao i EDEN akademske mreže Evropskog instituta za napredne studije menadžmenta (EIASM).

Prof. Džunić je završila međunarodne programe razvoja nastavnih kadrova i stručne seminare o Harvard metodi slučaja, strateškom upravljanju projektima, upravljanju rizikom, i dr. Učestvuje u istraživanjima i projektima o konkurentnosti i strateškom planiranju i objavljuje radove u oblastima konkurentnosti, menadžmenta, klastera, liderstva, preduzetništva, inovacija i upravljanja promenama.

Pored akademskog rada, prof. Džunić poseduje višegodišnje iskustvo u konsultantsko-obrazovnim uslugama za privrednike u zemlji i inostranstvu, kao i u razvoju strateškog planiranja, posebno za mala i srednja preduzeća.

Reference:

  1. Savić N., Džunić M., Brkić I. (2015) “Comparative analysis of clusters contribution to regional competitiveness”, Ekonomika preduzeća, No 3-4, March-April 2015, Serbian Association of Economists, Belgrade ISSN 0353-443X UDC 65, pp.222-233.
  2. Mašić, B. Džunić, M. Nešić, S. (2013 e-izdanje, 2014 štampano izdanje), Savremena teorija menadžmenta: škole i novi pristupi, Beograd, Data Status.
  3. Nešić, S., Džunić, M. (2014). „Osmišljenost poslovanja i poslovne prakse preduzeća u Srbiji“, Zbornik radova: „Ime igre je konkurentnost – putevi obnove srpskog razvoja“, Izdavač: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), Univerzitet Singidunum, Beograd, str. 111-126, ISBN 978-86-86281-23-4.
  4. Pitić, G. Savić,N. Džunić, M. (2014), „The influence of clusters strength and specializationon regional nnovativeness: comparative analyis of Hungary, Bulgaria, Greece, Romania and Serbia“, Actual Problems of Economics, 1(151), National Academy of Management Kyiv Ukraine, ISSN 1993-6788, str. 281-289.
  5. Bauer, I., Džunić, M., Konjikušić S. (2012), „Preduzetništvo i društveni mediji“, u Trbović, A., Čavoški, A. (ur.): Inovacije i preduzetništvo alati za uspeh na tržištu EU, Beograd: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Univerzitet Singidunum i Centar za promociju nauke Republike Srbije, ISBN: 978-86-86281-17-3, str: 186 -206.
  6. Džunić, M., Boljanović, J., Subotić, J. (2012), „The importance of knowledge management concept and organizational learning in managing the knowledge-flow in organizations“, International Conference Make Learn, Celje, ISBN: 978-961-6813-10-5 str. 301- 311.
  7. Džunić, M., Subotić, J. (2012), „Strategija diversifikacije u uslovima finansijsko-ekonomske krize“, XVII Međunarodni naučni skup SM 2012: Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Palić. Zbornik apstrakata ISBN: 978-86-72-33-304-6, str.11. Zbornik radova u celini na CD-u ISBN 978-86-7233-305-3, COBISS.SR-ID 270812423 UDC 005.96 M33 (1b)
  8. Savić N., Pitić G., Džunić M., Brkić I., (2011.), „Clusters as drivers of Serbian National and Regional Competitiveness“, Conference paper (poster session), International Cluster Conference, University of Fribourg.
  9. Mašić B., Džunić M., Jelena B. (2011) „Preduzetnička i strategijska komponenta liderstva – ključni faktori ekonomkog razvoja“ Zbornik radova sa međunarodne konferencije „Ekonomski razvoj kroz prizmu preduzetništva“ Ekonomski fakultet Podgorica.
  10. Džunić M.(2010) „Uloga menadžmenta i preduzetničkog razvoja u konkurentnosti Srbije“ autorski rad, monografija FEFA „Kuda ide konkurentnost Srbije?“ ISBN 978- 86-86281-13-5 Strana: 36- 51.