PROFESOR

prof. dr Milica Bisić

Predmet:

Javne finansije, Fiskalna politika

Biografija:

Milica Bisić je profesor Javnih finansija i Fiskalne politike na FEFA. Diplomirala i doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu predavala je Teoriju cena, Teoriju proizvodnje i Institucionalnu ekonomiju. Bila je, između ostalog, direktor korporativnih poslova u Filip Moris Beograd, direktor Poreske uprave Republike Srpske i zamenik ministra finansija u Vladi Republike Srbije. Za svoj rad i rezultate u suzbijanju poreske utaje i korupcije tokom rukovođenja Poreskom upravom Republike Srpske Transparensi internešenel (Transparency International) dodelilio joj je svoje najveće priznanje – nagradu za integritet. Direktor je korporativnih poslova u KPMG Beograd. Član je Srpskog fiskalnog društva ogranaka Međunarodne fiskalne asocijacije (International Fiscal Association – IFA). Koautor je jednog udžbenika i dve knjige, a objavila je i preko 40 članaka i studija, prvenstveno iz mikroekonomije, institucionalne ekonomije, poreske politike i tranzicije.

Reference:

  1. Teorija cena, koautor, Ekonomski fakultet, Beograd, 2003. (prvo izdanje 1999)
  2. Ekonometrijska analiza proizvodne i investicione aktivnosti jugoslovenske privrede 1967-1986, Ekonomska analiza, 1, 1990, str. 19-81.
  3. Razvoj investicionih teorija i investicionih funkcija, Ekonomski anali, 128, mart-juni 1996, str. 31-52.
  4. Makroekonomski model izbora optimalne kombinacije produktivne i redistributivne aktivnosti, u Šuvaković Đ. i M. Arandarenko, red, Ekonomska teorija u tranziciji, Ekonomski fakultet, Beograd, 1997.
  5. Co integration and aggregate import demand model, koautor, Ekonomska misao, br. 1-2, januar-mart, 1998.
  6. Država u tranziciji, Ekonomska misao, jul-decembar, 1999.
  7. Politike javnih finansija, u B. Begović i ostali, Četiri godine tranzicije u Srbiji, CLDS, Beograd, 2005.
  8. Javne finansije u Srbiji, u B. Begović i ostali, Institucionalne reforme u 2010. godini, CLDS, Beograd, 2011.
  9. Stepen fiskalne decentralizacija u Republici Srbiji: pokazatelji i poređenja, koautor, Finansije, 1-6, 2012.
  10. Akcize, u ur. G. Ilić-Popov, Pravne osnove poreskog savetovanja, Pravni fakultet, Beograd, 2016.