PROFESOR

prof. dr Miloljub Albijanić

Predmet:

Biografija:

Rođen je 8. jula 1967. godine u Tometinom Polju, opština Požega. Diplomirao je na Matematičkom fakultetu u Beogradu, smer Numerička matematika, kibernetika i optimizacija i stekao zvanje Diplomirani matematičar. Odbranio je specijalistički rad na Matematičkom fakultetu 2007. na temu Diferencne jednačine, a master rad Znanje kao izvor konkurentske prednosti na FEFA 2008. Doktorsku disertaciju Kvantifikacija uticaja intelektualnog kapitala na konkurentnost odbranio je na Univerzitetu Singidunum 2011, a drugu doktorsku disertaciju Apstrakcija i primena matematičke analize u nastavi na tehničkim fakultetima odbranio je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016. godine. Profesor matematike bio je od 1995. do 2003. godine, a 2003. godine direktor Elektrotehničke škole Nikola Tesla u Beogradu. Zamenik direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja bio je 2004. godine. Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije bio je od 2004. Do 2008. godine, predsednik Poslaničkog kluba od 2004. do 2006. godine i potpredsednik Narodne skupstine Republike Srbije bio je od 2007. do 2008. godine. Direktor Zavoda za udžbenike bio je od 2008. do 2013. godine. Profesor je Analize sa algebrom u Matematičkoj gimnaziji od 2007. U zvanju docenta radio je na Univerzitetu Singidunum od 2011. do 2016. godine. Na fakultetu FEFA od 2011. do 2016. radio je kao docent, a 2016. izabran je za vanrednog profesora i predaje matematiku.Objavio je knjigu Intelektualni kapital u izdanju Službenog glasnika. Kao koautor sa Dobrilom Tošićem i Danijelom Milenković objavio je knjigu Elementi diferencijalnog i integralnog računa, u izdanju Službenog glasnika; sa Milovanom Vitezovićem i Miodragom Mateljevićem priredio je monografiju Ljudi intelektualne vrline: 170 godina SANU. Monografiju Apstrakcija i primena matematičke analize objavio je 2016. godine u izdanju Zavoda za udžbenike. Objavljuje naučne i stručne radove iz matematike i oblasti intelektualnog kapitala.Oženjen je Svetlanom i ima dve ćerke Tijanu i Milenu.

Reference:

 1. Albijanić М. (2010), Ljudski kapital u funkciji ekonomskog rasta i primena na Srbiju, Kuda ide konkurentnost Srbije? str. 70-107, Urednici, Nebojša Savić, Goran Pitić, FEFA, Beograd. http://www.fefa.edu.rs/
 2. Albijanić М. (2011), Intelektualni kapital: uticaj na konkurentnost i ekonomski rast, Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-0967-5 http://www.slglasnik.com
 3. Албијанић, М., Витезовић, М., Матељевић, М. (2011), Људи интелектуалне врлине: 170 година САНУ, Завод за уџбенике, Београд, ISBN 978-86-17-17795-7 http://www.delfi.rs/knjige/69315_ljudi_intelektualne_vrline_-_170_godina_sanu_knjiga_delfi_knjizare.html
 4. Dobrilo Tošić, Miloljub Albijanić, Danijela Milenković, 2012, Elementi diferencijalnog i integralnog računa, Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-1535-5 http://www.slglasnik.com (posebna izdanja, 18)
 5. Gradimir V. Milovanović, Dobrilo D. Tošić, and Miloljub Albijanić, Numerical inte­gra­tion of analytic functions, Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2012: Interna­tional Conference, Kos, American Institute of Physics. DOI 10.1063/ 1.4756325, ISSN: 0094-243X, E-ISSN: 1551–7616 http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4756325
 6. Maja Djurica, Miloljub Albijanić, Jovanka Vukmirović, (2012), Intellectual Capital as a Internal Marketing in Serbian Companies, Quality, Innovation, Future (Zbornik radova), str. 45-53, 31 Internationale Innovation, Future and Organization, Faculty of Organizational Science, University of Maribor http://fov.uni-mb.si/konferenca/archive-of-past-conferences/2012/Program.htm
 7. M. Mateljević, M. Svetlik, M. Albijanić, N. Savić: Generalizations of the Lagrange mean value theorem and applications, Filomat 27:4 (2013), 515-528 DOI 10.2298/ FIL1304515M; ISSN 0354-5180 (Print), ISSN 2406-0933 (Online), Impact Factor in 2013: 0.753 http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/publikacije/filomat/2013/27-4/FILOMAT%2027-4.htm
 8. M. Albijanić, D. Milenković, D. Tošić, Hardijev pristup za izračunavanje površine, Simpo­zijum Matematika i primene, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2013, Vol. IV(1) http://alas.matf.bg.ac.rs/~konferencija/zbornik2013.pdf
 9. M. Arsenović, M. Albijanić, M. Knežević, S. Marek, 2014, Miodrag Mateljević – vertikala beogradske matematičke škole, Simpozijum MATEMATIKA I PRIMENE, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Vol. V(1) http://alas.matf.bg.ac.rs/~konferencija/zbornik2014.pdf
 10. G. V. Milovanović, M. Albijanić, 2015, A generalized Birkhoff-Young quadrature formula, Carpathian J. Math. Print Edition: ISSN 1584–2851 Online Edition: ISSN 1843–4401, Impact Factor 2014: 0.792 http://carpathian.ubm.ro/issues/carpathian_JM_32_2016_2_203-213.pdf
 11. M. Albijanić, Application of convexity on Jensen’s, Karamata’s and Petrovic’s inequalities, Matematica Moravica, according to positive review report. It will be published in Vol. 20, No. 2, 2016. Ref. No. : MM 2016-202, Printed Version: ISSN 1450–5932
 12. M. Albijanić, 2016, Apstrakcija i primena matematičke analize, Zavod za udžbenike, Beograd. ISBN 978-86-17-19431-2, http://www.delfi.rs/knjige/90869_apstrakcija_i_primena_matematicke_analize_knjiga_delfi_knjizare.html
 13. Mateljevic Miodrag S, Albijanic Miloljub, 2017, Lagrange’s Theorem, Convex Functions and Gauss Map, FILOMAT 2017 31 (2):321-334, ISSN 0354-5180 (Print), ISSN 2406-0933 (Online), Impact Factor in 2015:   0.603, DOI 10.2298/FIL1702321M, http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/publikacije/filomat/2017/31-2/FILOMAT%2031-2.html
 14. Miloljub Albijanic, 2017, Some Properties of Convex, Functions Filomat 31:10 (2017), 3015–3021, ISSN 0354-5180 (Print), ISSN 2406-0933 (Online), Impact Factor in 2015:   0.603, https://doi.org/10.2298/FIL1710015A, http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/publikacije/filomat/2017/31-10/FILOMAT%2031-10.html