PROFESOR

prof. dr Snežana Konjikušić

Predmet:

Biografija:

Dr Snežana Konjikušić je vanredni profesor na FEFA za užu naučnu oblast Kvantitativne metode i informacioni sistemi. U okviru osnovnih i master studija drži nastavu iz predmeta Statistika, Informacioni sistemi i Metodologija naučno-istraživačkog rada. Diplomirala je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Numerička matematika, kibernetika i optimizacija. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu završila je poslediplomske studije, smer operaciona istraživanja, gde je i odbranila magistarski rad pod nazivom „Preferencije u teoriji grubih skupova“. Doktorsku tezu pod nazivom „Statistički kriterijumi komparacije softvera za primenu metoda multivarijacione analize“ odbranila je na Fakultetu za preduzetni menadžment u Novom Sadu. Radila kao profesor matematike u srednjoj školi, programer i programer-projektant u Ineks banci i privatnoj računarskoj firmi. U periodu od 2001. do 2009. godine bila je angažovana na više fakulteta u izvođenju nastave iz predmeta Primenjena matematika, Statistika, Kvantitativne metode u menadžmentu, Nauka o upravljanju, Aktuarska i finansijska matematika. Autor je više stručnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima, monografija i udžbenika. Angažovana je kao konsultant domaće i strane firme za primenu statističkih modela u razvoju aplikacija za automatizaciju proizvodnih procesa.

Reference:

  1. Konjikušić, S., Konjikušić, A. (2015) „Sekvencijalna statistička obrada i portabilizovanje kontrolno-akvizicionog sistema u proizvodnom procesu”,tehničko rešenje, broj odluke:4-148/2015.
  2. Konjikušić, S. (2015) „Izbor investicija primenom višekriterijumskih metoda”, monografija, Data status, Beograd, ISBN 978-86-7478-405-1, str.1-64.
  3. Konjikušić, S. (2015) „Primena fazi teorije u finasijskom odlučivanju”, monografija, Data status, Beograd, str.1-56, ISBN 978-86-7478-404-4.
  4. Konjikušić, S. (2013) „Teorija grubih skupova u višekriterijumskim problemima odlučivanja”, monografija, Data status, str.1-68, ISBN 978-86-7478-334-4.
  5. Filipović, S.Barjaktarović, L., Konjikušić, S. (2016) „The significance of Domestic source of Financing on economic growth in South Eastern European countries”, Industrija, Vol. 44, No.1 p.113-131.
  6. Savić, N., Pitić, G., Konjikušić, S. (2014) „Microeconomic and Macroeconomic Determinants of Competitiveness of East European Countries in 2012“, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol.7, No.3, p. 264-280, ISSN 1752-0452.
  7. Marić, N., Konjikušić (2009) „Uvod u nauku o upravljanju“, Data status, Beograd, udžbenik, str 1-261, , ISBN 978-86-7478-095-4.
  8. Konjikušić, S., Nešić, S. (2015) „Sistemi za podršku odlučivanju”. Poslovna ekonomija, vol. XVI, godina IX, br.1/2015, str.295-316, ISSN 1820-6859.
  9. Vujović D., Popovčić-Avrić S., Đenić M., Konjikušić S. (2012), „Assessing the Impact of Global Crisis on European Transition Economies: The Role of Institutional Vulnerabilities and Resilience“, Zbornik radova, 7. Međunarodna ASECU konferencija, Ekonomski fakultet u Rostovu, Rusija, str. 316-329, UDC 378-811, ISBN 978-5-7972-174-1.
  10. Konjikušić, S., Barjaktarović, L., Radojević, G. (2011) „Metodologija izračunavanja verovatnoće neizvršenja obaveza“, Tržište, kapital, novac 3/2011, str.31-40, ISBN 0564-3619.