PROFESOR

prof. dr Zoltan Vig

Predmet:

Biografija:

Dr Zoltan Vig je vanredni profesor na FEFA. Predaje predmet Poslovno pravo. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Segedinu predaje predmete iz oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa. Osnovne i master akademske studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Segedinu. LLM i doktorsko zvanje iz međunarodnog poslovnog prava stekao je na Srednjeevropskom univerzitetu u Budimpešti. Tokom studija u Budimpešti radio je kao asistent profesora Štefana Mesmana. Bavio se naučno-istraživačkim radom na institutima Max Planck i Asser, Humboldt, Hamburg, Emory i Yale. U zvanje docenta biran je 2006. godine, a 2012. godine biran je za vanrednog profesora na Fakultetu za evropske pravno političke studije Univerziteta Singidunum. Predavao je predmete Privredno pravo, Pravo trgovačkih društava EU, Pravo EU i Ekološko pravo. Objavio je tri monografije na srpskom jeziku i više publikacija na engleskom, nemačkom i mađarskom jeziku. Pored akademskog radnog iskustva, stekao je i stručno iskustvo kao pripravnik međunarodne advokatske kancelarije Freshfields Bruckhaus Deringer. Trenutno radi kao savetnik u advokatskoj kancelariji DBP Advokati Beograd i kao naučni saradnik Mađarske akademije nauka.

Reference:

  1. „Requirements of Lawful Taking of Foreign Property in International Law”, koautorstvo sa S. Doklestić, Fondacija „Pólay Elemér“ Pravnog fakulteta u Segedinu, 2016 (monografija)
  2. „Application of competition law in Serbia: procedural aspects“, koautorstvo sa D. Gajin, Č. Nađ (ed.) „The Procedural Aspects of the Application of Competition Law: European Frameworks – Central European Perspectives“, Europa Law Publishing, Groningen, 2016, str. 154-167
  3. „Szabadkereskedelem és környezetvédelem: a WTO Vitarendezési Testületének gyakorlata“, u Z. Čehi, K. Rafai (ed.) „Állam és magánjog: Törekvések és eredmények az Európai Unió joga, a nemzetközi magánjog, polgári jog és polgári eljárásjog keresztmetszetében“, Pazmanj pres – Pravni fakultet Univerziteta Peter Pazmanj, Budimpešta, 2014, str. 427-438
  4. Stanje i perspektive ekološkopravne regulative u Srbiji, koautorstvo sa T. Gajinov, FEPPS, Novi Sad, 2011. (monografija)
  5. Pravno regulisanje osnivanja akcionarskog društva i zaštite njegovog osnovnog kapitala u pravu EU i pravu Srbije, koautorstvo sa T. Gajinov, Pravo i privreda, 4-6/2010, str. 134-146
  6. Pravno regulisanje statusa privrednih društava sekundarnim izvorima prava EU, FEPPS, Novi Sad, 2008. (monografija)
  7. „Enforcement of Contracts in Serbia“, koautorstvo sa S. Doklestić, poglavlje u knjizi Š. Mestam, T. Tajti (ed.) „The Case Law of Central and Eastern Europe – Enforcement of Contracts“, European University Press, Bohum, 2009, str. 849-961
  8. „Das ungarische Insolvenzrecht“, koautorstvo sa N. Špoca, poglavlje u knjizi J. Lovič (ed.) „Insolvenzrecht in Osteuropa“, BWV, Berlin, 2004, str. 289-316
  9. De lege ferenda regulativa zadruga u Srbiji – neka evropska iskustva, koautorstvo sa S. Doklestić, FEPPS, Novi Sad, 2009. (monografija)
  10. „Macedonia“, poglavlje u knjizi Š. Mesman, T. Tajti (ed.) „Investing in South Eastern Europe”, European University Press, Bohum, 2005, str. 535-653