Osnovne studije Ekonomije

Osnovne studije

Ekonomija

Start 2019

Lokacija: Beograd

osnovne studije ekonimije

O STUDIJSKOM PROGRAMU

Savremene kompetencije usklađene sa svetskim poslovnim tokovima

Akreditovane četvorogodišnje studije ekonomskog smera osmišljene su tako da studenti po završetku steknu širok spektar znanja iz oblasti ekonomije odnosno ekonomskih analiza i politike, biznisa, menadžmenta, javnih finansija, bankarstva, međunarodnih ekonomskih odnosa kao i savremene kompetencije, podjednako potrebne domaćem i inostranom tržištu rada.
Zasnovan na studijskim programima vodećih univerziteta u Evropi i SAD-u, ovaj program osmišljen je tako da budući DIPLOMIRANI EKONOMISTI već tokom studija stiču ozbiljno praktično znanje u vodećim institucijama sa kojima FEFA fakultet održava dugogodišnju saradnju.
Već od prve godine, studenti analiziraju savremene ekonomske i društvene fenomene, svetska ekonomska pitanja, uzroke i posledice aktuelnih kriza zarad razvijanja analitičkih i kritičkih sposobnosti. Takođe, nastava je organizovana tako da podstiče kreativnost, najpre rešavanjem studija slučaja koje podrazumevaju logičko razmišljanje i direktnu primenu stečenog znanja.
Nebojša Savić, dekan FEFA fakulteta: “Ekonomisti su u novonastalom digitalnom svetu podjednako značajni kao i u preddigitalnom. Ova dva sveta će i dalje koegzistirati, a njihove granice će postepeno nestajati. Cilj biznisa je sticanje profita, a sticanje profita je, kao nikada do sada, vezano za inovativnost, kreativnost i digitalizaciju”

Nakon prve godine, studenti se detaljnije upoznaju sa funkcionisanjem domena biznisa i menadžmenta odnosno sa načinom donošenja investicionih odluka, upravljanjem sredstvima korporacije, postavljanjem marketinških strategija, kao i osmišljavanjem koncepata, metoda i tehnika strateškog menadžmenta što osposobljava studenta i da sam postane učesnik ekonomskih fenomena.

Budućnost ekonomije je digitalna

Savremena ekonomija podrazumeva i razumevanje digitalnog sveta zbog čega budući ekonomisti tokom studija usvajaju i neophodna znanja koja diktira digitalizacija. Na trećoj godini, oni se susreću sa digitalnim marketingom i inovativnim poslovnim konceptima i modelima – njihovim nastajanjem, razvijanjem i uopšte celokupnim procesom što čini osnovu modernog poslovanja. Cilj je da već u trećoj godini, budući ekonomisti zađu u oblast digitalne transformacije i steknu kompetencije za stvaranje profita u najsavremenijim uslovima poslovanja.

Na bazi prethodno stečenih znanja, a uz pomoć savladanog inovativnog pristupa i poznavanja tokova digitalizacije, završna godina studentima donosi mogućnost korišćenja brojnih pogodnosti koje FEFA fakultet ima kao član MOC mreže Institute for Strategy and Competitiveness Harvard Business School. Neke od njih jesu pristup elektronskoj biblioteci Harvarda, praćenje svih aktivnosti u vezi sa programom konkurentnosti prof. Michael Porter-a, kao i rad na studijama slučaja Harvarda…

Na završnoj godini, studenti kompletiraju svoje obrazovanje i praktične veštine stečene na praksama tokom četvorogodišnjih studija. Zahvaljujući tome, diplomirani ekonomisti napuštaju FEFA fakultet sa najsavremenijim kompetencijama iz ekonomije i srodnih oblasti koje im omogućavaju ubedljivu prednost na modernom tržištu rada.

Predmeti

Na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji, pruža se jedinstvena mogućnost poslediplomcima FEFA da dobiju još jednu, prestižnu diplomu Poslovnog fakulteta Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business), koji Izveštaj o rangiranju američkih i svetskih univerziteta (U.S. News and World Report of Best Graduate Schools) stavlja u prvih 20 kada se porede univerziteti koji nude poslediplomske studije u oblasti finansija u SAD. Dobijanje prestižne diplome mastera u globalnim finansijama (Masters of Science in Global Finance) Univerziteta Fordam zahteva:

Polaganje četiri (7) predmeta na FEFA: Mikroekonomska konkurentnost, Analiza finansijskih izveštaja, Poslovne finansije i Investiciono odlučivanje, Finansijsko upravljanje i kontrola, Revizija, Finansijski rizici i Polaganje dodatnih šest (6) predmeta na Fordamu: Svetska finansijska tržišta i institucije, Prikupljanje kapitala i investiranje u svetska finansijska tržišta, Savremena pitanja globalnih finansija, Globalno korporativno upravljanje, Globalno upravljanje portfoliom akcija i Globalno upravljanje rizicima tokom intenzivnog letnjeg semestra u Njujorku (jun i jul mesec). Na ovaj zajednički program mogu da se prijave poslediplomci i alumni FEFA, kao i studenti koji su završili akreditovane četvorogodišnje studije iz ekonomije ili menadžmenta i koji imaju uslov da upišu drugu godinu mastera FEFA. Potrebno je ispuniti uslove za dobijanje mastera na obe institucije da bi se dobile obe diplome. Detaljnije informacije: FEFA - Fordam studijski program.

PROFESORI

Profesori FEFA fakulteta poseduju bogato iskustvo u akademskom i poslovnom svetu o čemu između ostalog svedoče i njihove dugogodišnje karijere na vodećim pozicijama u privatnom i javnom sektoru, međunarodnim institucijama; njihovo iskustvo u rešavanju naučnih i stručnih izazova u različitim oblastima ekonomije i drugim srodnim naukama, kao i radovi objavljivani u prestižnim domaćim i inostranim naučnim časopisima.

PRAKSE

FEFA fakultet zahvaljujući poslovnoj mreži sačinjenoj od dugogišnjih saradnika obezbeđuje obavezne prakse na kojima studenti imaju priliku da stečeno obrazovanje upotrebe na praktičan način. Istovremeno, time se pruža prilika da izgrade sopstvenu mrežu kontakata i već na studijama započnu svoju karijeru.

Centar za razvoj karijere obezbeđuje niz praksi u preduzećima i institucijama kao što su: Saga, Microsoft, Societe Generale Srbija, Unicredit Bank, MK Group, KPMG, Ernst & Young, Deloitte, Gorenje, Metalac, Telenor, Buck, Savet stranih investitora, Trizma, Mikroelektronika, Wiener Städtische osiguranje… Takođe, FEFA fakultet omogućava studentima mogućnost obavljanja stručnih praksi i u brojnim inostranim kompanijama zbog saradnje sa partnerskim institucijama Agefa PME Apprentissage iz Pariza i Pearson College London.

PROFESIJE

Poslovne pozicije FEFA alumnista

Rukovodilac programa/ menadžer projekta (EPTISA, ABN AMBRO Banka, Fond za inovacije Republike Srbije...),

Menadžer (Lavas doo, Nelt, Allin d.o.o, Velefarm...),

Analitičar (Deutsche Bank , Addiko Bank, Societe General Banka Srbija...),

Marketing menadžer, saradnik za medije (Al Rawabi Dairy Dubai, Societe Generale Banka, Google Dublin, McCann),

Savetnik, pomoćnik ministra, glavni ekonomista (Narodna banka Srbije, Fiskalni savet, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede...),

Konsultant u finansijskom i poslovnom savetovanju, revizor (PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, EY, Roland Berger Strategy Consultants, CB Richard Ellis)

Oblasti konsaltinga, revizije, u javnom sektoru, IT sektoru, bankarstvu i osiguranju, medijskim kućama i marketinškim agencijama, u preduzećima koja se bave proizvodnjom…

Zašto FEFA?
  • Najviša i dugogodišnja prepoznatljivost na tržištu rada
  • Obavezne organizovane prakse
  • Sticanje kompetencija u skladu sa savremenim potrebama tržišta rada
  • Uspešne poslovne karijere FEFA alumnista
  • Interaktivni sadržaji zasnovani na studijama slučaja
  • Ekspertsko znanje i dugogodišnje karijere profesora
  • Razvijanje talenata, kreativnosti i inovativnog razmišljanja svakog studenta
  • Individualni pristup i mentorski rad profesora

PREDMETI:

I GodinaSEMESPBTIP
Mikroekonomija18O
Matematika18O
Računovodstvo16O
Engleski jezik I14O
Drugi strani jezik I14I
Treći strani jezik I14I
Informacioni sistemi14I
Osnovi menadžmenta28O
Statistika26O
Evropske integracije28O
Engleski jezik II24O
Drugi strani jezik II24I
Treći strani jezik II24I
Akademske veštine24I
II GodinaSEMESPBTIP
Makroekonomija38O
Strategijski menadžment38O
Engleski poslovni jezik I34O
Bankarstvo36O
Drugi poslovni strani jezik I34I
Treći poslovni strani jezik I34I
Upravljačko računovodstvo34I
Upravljanje ljudskim resursima34I
Međunarodna ekonomija48O
Engleski poslovni jezik II44O
Korporativne finansije48O
Marketing45O
Drugi poslovni jezik II45I
Treći poslovni jezik II45I
Poslovno pravo45I
Ekonomija i film45I
III GodinaSEMESPBTIP
Monetarna ekonomija58O
Finansijska tržišta58O
Javne finansije58O
Međunarodno poslovanje56I
Pregovaranje56I
Upravljanje investicijama56I
Ekonomija države blagostanja68O
Ekonomski razvoj68O
Inovacije i preduzetništvo66O
Digitalni marketing66I
Istraživanje tržišta66I
IV GodinaSEMESPBTIP
Strategija konkurentnosti76O
Makroekonomska analiza76O
Internet stvari76O
Analiza finansijskih izveštaja76O
Međunarodni ekonomski odnosi78I
Novac i bankarstvo78I
Primenjena istraživanja88O
Teorijske osnove završnog rada88O
Diplomski - završni rad812O

FEFA vam omogućava da učeći izgradite poslovnu mrežu, steknete praktično iskustvo i iskoristite vrednost svih modula i studijskih programa koji zajedno čine sinergiju savremenih znanja. Proširite vidike i naučite kako da se izborite sa izazovima koje nosi budućnost. Te izazove ne možemo da predvidimo, ali za njih možemo da vas pripremimo.

Kao odgovor na potrebe nove generacije ekonomista, sveta koji se ubrzano menja i poslovnog okruženja koje traži ekspertski obrazovane profile, dodatno smo unapredili studijski program Ekonomija i uskladili ga sa savremenim izazovima.

Ceneći posebnost i individualnost svakog studenta, njene ili njegove talente, želje i planove, dizajnirali smo ovaj studijski program tako da već od druge godine student samostalno odlučuje o pravcu u kojem će razvijati svoja ekonomska znanja. Bez obzira na zajedničko opredeljenje za ekonomsku nauku, studenti biraju niz različitih izbornih predmeta (preko 40 ukupno) kojima grade svoje ekonomske kompetencije u jednom ili više nastavnih modula. Ovi moduli predstavljaju zasebne oblasti ekonomije u kojima se student posebno specijalizuje i na taj način stiče specifična znanja i veštine koje će nakon završetka studija biti posebno istaknute u Dodatku diplome. Time će budući poslodavci imati jasan uvid u dodatno specijalizovane kompetencije svakog od naših studenata.

Primenjena ekonomija

Primenjena ekonomija

Ovaj modul namenjen je studentima koji žele da se usavrše u različitim oblastima ekonomske nauke i da istovremeno kroz razvijen program poslovnih praksi i studija slučaja, steknu vredno iskustvo, a time i prednost na tržištu rada.

Ekonomisti znaju da analiziraju podatke i izvedu ekonomske zaključke; da razumeju i koriste jednostavne i uobičajene ekonometrijske tehnike; da koriste i interpretiraju rezultate ovih analiza, i statistički, i ekonomski; da identifikuju globalne i lokalne ekonomske trendove, poznaju institucije koje na te trendove utiču i steknu znanje o njihovim ekonomskim politikama.
Modul Primenjena ekonomija tokom četvorogodišnjeg studiranja dovodi upravo do ovih kompetencija i širokog obrazovanja iz ekonomske oblasti koje se ukršta sa naukama poput prava, politike, matematike i statistike.

Poslovne finansije i bankarstvo

Svakoj kompaniji su potrebni ljudi koji upravljaju njenim finansijama i znaju kako da pronađu izvore finansiranja za nove projekte, identifikuju povoljne uslove za zaduživanje na tržištu i poboljšaju finansijske performanse poslovanja.

Savladajte potrebna znanja i veštine učeći o dinamičnim promenama koje se uveliko dešavaju i koje će se tek dešavati na finansijskom tržištu. Šta pokreće ove promene, kako predvideti ponašanje aktera, zašto istovremeno nastaju šanse i velike krize, kako ih prepoznati… Samo su neke od tema kojima ćemo se baviti.

U vremenu kada se već govori o potencijalnoj novoj finansijskoj krizi i kada su pojedini poslovi iz oblasti finansija sve više u rukama specijalizovanog softvera, ono znanje koje omogućava predviđanje krize ili programiranje softvera za analitiku kreditnog rizika, nikada nije bilo potrebnije.

Poslovne finansije i bankarstvo

Poslovne finansije i bankarstvo

Javni sektor i javne politike

Javni sektor i javne politike

Znanja iz oblasti javnih politika nisu značajna samo za one koji svoju buduću karijeru vide u javnom sektoru i državnoj administraciji – mladi profesionalci iz ove oblasti su veoma traženi i u privatnom sektoru, posebno u odeljenjima za government relations ili menadžmentu, kao i u celom nevladinom sektoru. Proces evropskih integracija Srbije takođe stvara veliku potrebu za mladim stručnjacima za različite javne politike, koji će u budućnosti imati priliku da rade i u institucijama Evropske unije. Ovaj modul će vam pružiti potrebne sposobnosti da na osnovu postojeće javne politike umete da procenite efikasnost i efektivnost potencijalne, kao i njen uticaj na poslovno okruženje. To takođe znači da ćete naučiti kako da samostalno predložite izmene u postojećim, ili oformite sopstvene, nove javne politike u određenoj oblasti. Zato ovaj modul pruža znanja iz oblasti javnih finansija, evropskih integracija, održivog razvoja i niza važnih sektorskih politika – obrazovnih, javnozdravstvenih, poreskih, socijalnih i dr.

Digitalna ekonomija

Uticaj i tempo velikih tehnoloških promena, čine postojeće poslovne modele zastarelima; u korenu menjaju očekivanja potrošača i stvaraju potpuno nove društvene norme. Zahvaljujući sinergiji iskustva naših profesora u akademskom radu i poslovnoj praksi, kao i mentora iz oblasti informacionih tehnologija, ovaj modul pruža znanja i veštine u četiri ključne oblasti digitalnog poslovanja: platforme i ekosistemi modernog biznisa gde ispitujemo uticaj tehnoloških promena na postojeće industrije i razmatramo potencijalnu korist novih platformi za stvaranje novih vrednosti. Takođe ćemo se baviti digitalnim biznis modelima i razmatrati uticaj brzine koju omogućavaju savremene tehnologije i potpuno novi modeli, ali i big data, odnosno kako interpretirati mnoštvo raspoloživih podataka u cilju poboljšanja poslovnih performansi. U okviru četvrte oblasti – inovativnosti, bavićemo se efikasnim načinom vođenja posla i isporučivanja kvalitetnih usluga u javnom i privatnom sektoru.

Današnji poslodavci očekuju veštine i znanja iz oblasti koje nisu postojale – cloud computing, data mining, SEO marketing, dizajn korisničkog interfejsa samo su neke od njih. Ovaj modul vas osposobljava da idete korak sa novim tehnologijama, i novonastajućim poslovima.

Poslovne finansije i bankarstvo

Digitalna ekonomija

Preduzetništvo i biznis

Preduzetništvo i biznis

U oblasti u kojoj je rad i verovanje u sopstvenu viziju od velikog značaja, ali dobra ideja od još većeg, FEFA je osmislila modul koji ima za cilj da studente opremi znanjem i veštinama potrebnim da uspeju u najvećem poslovnom izazovu od svih – da sagrade sopstveni biznis i postanu uspešni preduzetnici. Uz pomoć profesora koji imaju značajno iskustvo u preduzetništvu, razvićete praktične veštine u oblastima digitalnih inovacija, strateškog upravljanja, ponašanja potrošača i marketinga. Bez obzira u kojoj je oblasti vaš budući posao, FEFA vas priprema za izazove poslovnog sveta pružajući vam savremena znanja i veštine. Osim toga, imaćete priliku da razgovarate i učite od naših uspešnih diplomaca koji su zahvaljujući sopstvenim kompanijama postali učesnici globalnog tržišta. Ne postoji jedinstveni recept za uspeh, pa tako ovaj modul obuhvata predmete iz različitih oblasti poput upravljanja ljudskim resursima, inovacija, poslovnog prava, digitalnog marketinga i finansiranja startupova.