Master studije Ekonomije

Master studije

Ekonomija

Start 2019

Lokacija: Beograd

O PROGRAMU

Akreditovane master akademske studije ekonomije pružaju inovativna i kreativna znanja za kojima postoji najveća tražnja na tržištu rada u Srbiji i inostranstvu. Kao vodeća obrazovna institucija, prepoznata po kvalitetu u akademskom i poslovnom svetu, FEFA fakultet je celokupan koncept master studija ekonomije razvio sa strateškim partnerima: MOC mrežom Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School i Fordam University, i time kreirao novi Curriculum za novo doba.

Moderan program kao odgovor na izazove savremenog digitalnog doba.

Velika kriza iz 2007. godine otvorila je prostor za nove ekonomske teorije i analize; za povećanu ulogu države i redefinisanje javnih politika; nove izvore privrednog rasta; nove strategije konkurentnosti i poslovne modele; za nova tržišta, posebno kod zemalja u razvoju. Istovremeno, otpočela je „borba“ za talente.

U trenutku započinjanja krize, razvija se svet ogromnih šansi. Giganti novog doba, Apple, Google, Amazon, Facebook, Alibaba, Airbnb i mnogi drugi, predvodnici su novih poslovnih modela zasnovanih na hiperkonektivnim platformama i novim tehnologijama. S druge strane, globalizacija i nove tehnologije (Četvrta industrijska revolucija) donose promene u svetskoj ekonomiji sa, do sad,  nezabeleženom brzinom, snagom i razmerama uticaja.

Nebojša Savić, dekan FEFA fakulteta: “Ekonomisti imaju svoje nezaobilazno mesto u digitalnom svetu podjednako kao i u preddigitalnom: inovacije i kreativnost koje donosi digitalna transformacija treba da budu primenjene u novim poslovnim modelima, u biznisu; od bankarstva i finansija, preko razvoja pametnih proizvoda i pametnih gradova do elektronske uprave…”

Veštačka inteligencija, robotika, blockchain, internet stvari, cloud i druge nove tehnologije, nameću potrebu razumevanja nove digitalne ekonomije; usklađivanja kompetencija zaposlenih sa sadašnjim, novonastalim, ali i budućim potrebama tržišta i prilagođavanja poslovnih modela u cilju opstanka i/ili razvoja kompanija.

Zbog svih navedenih promena na globalnom nivou, došlo je do potrebe za novim obrazovnim kadrovima koji raspolažu savremenim znanjima i kompetencijama. Tim povodom, inovirali smo i dodatno unapredili naš interaktivni studijski program sa ciljem da master ekonomista FEFA fakulteta iskoristi šansu u svetu u kojem svaki pojedinac i/ili kompanija može, zahvaljujući internetu i komunikacionim platformama da postane “globalni igrač“ i realizuje svoje potencijale.

Kome je namenjen?

Ovaj master akademski program namenjen je  kako diplomiranim studentima koji imaju određen nivo kompetencija u ekonomiji, tako i svima koji stečena znanja  iz drugih oblasti žele da obogate savremenim kompetencijama iz ekonomije. Za upis ovog mastera, potrebno je da imate ostvarenih 240 ESPB na osnovnim studijama.

Predmeti

Kombinacijom akademskih znanja i neophodnih veština, master akademske studije ekonomije pružaju tražena znanja o najatraktivnijim segmentima modernog poslovanja:šta je zelena ekonomija, kako unaprediti konkurentnost firme, izvršiti poresku optimizaciju, kako pregovarati, digitalno transformisati kompaniju, uspostaviti korporativno upravljanje,… Posebnu dimenziju ovom studijskom programu daje analiza šansi novih poslovnih modela, kao i strategija zasnovanih na novim tehnologijama. Osim toga, studije na FEFA vam omogućavaju i pohađanje dvojnog programa (dual degree) koji se izvodi zajedno sa Poslovnim fakultetom Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business).

Zajednički studijski program - FEFA i Fordham University

Na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji, pruža se jedinstvena mogućnost poslediplomcima FEFA da dobiju još jednu, prestižnu diplomu Poslovnog fakulteta Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business), koji Izveštaj o rangiranju američkih i svetskih univerziteta (U.S. News and World Report of Best Graduate Schools) stavlja u prvih 20 kada se porede univerziteti koji nude poslediplomske studije u oblasti finansija u SAD. Dobijanje prestižne diplome mastera u globalnim finansijama (Masters of Science in Global Finance) Univerziteta Fordam zahteva:

Polaganje četiri (7) predmeta na FEFA: Mikroekonomska konkurentnost, Analiza finansijskih izveštaja, Poslovne finansije i Investiciono odlučivanje, Finansijsko upravljanje i kontrola, Revizija, Finansijski rizici i Polaganje dodatnih šest (6) predmeta na Fordamu: Svetska finansijska tržišta i institucije, Prikupljanje kapitala i investiranje u svetska finansijska tržišta, Savremena pitanja globalnih finansija, Globalno korporativno upravljanje, Globalno upravljanje portfoliom akcija i Globalno upravljanje rizicima tokom intenzivnog letnjeg semestra u Njujorku (jun i jul mesec). Na ovaj zajednički program mogu da se prijave poslediplomci i alumni FEFA, kao i studenti koji su završili akreditovane četvorogodišnje studije iz ekonomije ili menadžmenta i koji imaju uslov da upišu drugu godinu mastera FEFA. Potrebno je ispuniti uslove za dobijanje mastera na obe institucije da bi se dobile obe diplome. Detaljnije informacije: FEFA - Fordam studijski program.

PredmetSEMESPBTIP
Mikroekonomska konkurentnost18O
Strategije poreske optimizacije18O
Poslovno pregovaranje16I
Globalni ekonomski i poslovni trendovi16I
Zelena ekonomija16I
Investiciono odlučivanje16I
*Finansijsko upravljanje i kontrola16I
*Revizija16I
*Finansijski rizici16I
Strategija digitalne transformacije14O
Primenjene finansije14O
Korporativno upravljanje210O
Master rad220O
PROFESORI

Profesori FEFA fakulteta poseduju bogato iskustvo u akademskom i poslovnom svetu o čemu između ostalog svedoče i njihove dugogodišnje karijere na vodećim pozicijama u privatnom i javnom sektoru, međunarodnim institucijama; njihovo iskustvo u rešavanju naučnih i stručnih izazova u različitim oblastima ekonomije i drugim srodnim naukama, kao i radovi objavljivani u prestižnim domaćim i inostranim naučnim časopisima.

ŠTA DOBIJAM?

Nakon uspešno završenih master studija ekonomije, uz zvanje MASTER EKONOMISTA stičete:

- Znanje o tome na koji način ekonomske politike, tehnološki progres i demografija utiču na privredu

- Napredno razumevanje ekonomske teorije i njene primene na upotrebu i alokaciju ključnih resursa, poput rada, kapitala i znanja

- Najvažnija saznanja o ključnim oblastima moderne ekonomske nauke, poput digitalne ekonomije, zaštite životne sredine, konkurentnosti, energije, korporativnog upravljanja, finansijskih tržišta.

- Mogućnost analize kako funkcionišu tržišta, i kako se stiče i distribuira dohodak, na primerima domaćeg i stranih tržišta, u kratkom i dugom roku.

- Predznanje neophodno za nezavisno sprovođenje ekonomskih istraživanja, koja imaju teorijsku ili praktičnu primenu, uključujući i prepoznavanje faktora koji utiču na problem koji se razmatra.

- Samostalnost u predviđanju efekata poslovnih ciklusa na poslovanje kompanija

- Sposobnost za kreiranje inovativnih, digitalnih poslovnih modela

- Upotrebu digitalnih alata u rešavanju ekonomskih problema

Zašto FEFA?
  • Najviša i dugogodišnja prepoznatljivost na tržištu rada
  • Sticanje kompetencija u skladu sa savremenim potrebama tržišta rada
  • Uspešne poslovne karijere FEFA alumnista
  • Interaktivni sadržaji zasnovani na studijama slučaja
  • Ekspertsko znanje i dugogodišnje karijere profesora
  • Razvijanje talenata, kreativnosti i inovativnog razmišljanja svakog studenta
  • Individualni pristup i mentorski rad profesora