Evropske integracije

Sažetak predmeta:

Evropske integracije bave se jednom od najdubljih i najuspešnijih integracija u ekonomskoj istoriji, koju danas poznajemo kao Evropsku uniju (EU). Ovaj predmet se fokusira na ekonomske aspekte integracije, bez obzira što su motivi za ekonomsku integraciju često bili i u sferi politike. Obrađuju se mikroekonomski i makroekonomski aspekt evropskih integracija, imajući u vidu njegovu ad hoc prirodu u smislu odgovora na procese globalizacije i uspon konkurentnost američke privrede u drugoj polovini 20. veka. Ovi aspekti integracije će se analizirati kroz teme poput ekonomije obima, efekata integracije na ekonomski rast, integracije tržišta roba, rada, usluga i kapitala, deviznih kurseva i optimalnih valutnih zona.

Osnovna literatura:

Baldwin, R. i Wyplosz, C. (2010) Ekonomija evropskih integracija. treće izdanje (prevedeno na srpski jezik). Beograd, Data Status.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  prolećni

Godina studija: I