Informacioni sistemi

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj ovog nastavnog predmeta je da studente na adekvatan način uvede u oblast informacionih sistema i da im ponudi bazična znanja. Takođe, cilj je da informacioni sistemi postanu deo koncepta savremenog poslovanja. Studenti će biti aktivno uključeni u rešavanje problema, kreativno razmišljanje i prepoznavanje mogućnosti. Po završetku kursa studenti će steći razumevanje o primeni osnovnih softvera u poslovanju; razvijati algoritamski načina razmišljanja i sistematičnost u rešavanju praktičnih problema.

Osnovna literatura:

Rainer, K. i Turban, E. (2009) Uvod u informacione sisteme (prevedeno na srpski jezik), Beograd, Data Status.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija: I