Sažetak predmeta:

Korporativno upravljanje je postalo glavna tema za preduzeća u odnosima sa investitorima i ostalim stejkholderima. Korporativno upravljanje vodi poreklo iz 18. veka kada su se i desili prvi korporativni skandali. Još od tog vremena, ono se nalazilo u centru svake ekonomske krize. Međutim, tek su kriza 2008. i niz nedavnih korporativnih i investicionih skandala (Bernie Madoff i njegova ponzi šema, Enron, Arthur Andersen, Worldcom, Parmalat, Volkswagen, Bear Sterns, Facebook skandal vezan za privatnost podataka), dali korporativnom upravljanju mesto u svakodnevnoj realnosti preduzeća. Razumevanje koncepta, ali i sadržine korporativnog upravljanja, je neophodno za sve korporacije i preduzetničke poduhvate koji svoj rast baziraju na prilivu eksternog kapitala. U tranzicionim ekonomijama gde je tržište kapitala nerazvijeno, plitko ili nedovoljno likvidno, korporativno upravljanje može biti ključno kako za privlačenje stranih investitora, tako i za obezbeđenje bankarskih kredita. Takođe, ono je važno za izgradnju sistema upravljanja i nadzora nad javnim preduzećima od strane države ili lokalnih samouprava koje su vlasnici tih preduzeća.

Kroz predmet studenti će bolje uvideti generalnu sliku korporativnog upravljanja, upoznaće se sa internim (akcionari, odbor, menadžment, kontrolno okruženje) i eksternim (regulator, finansijska tržišta, revizori, potencijalni investitori) institucijama korporativnog upravljanja. Predmet nudi teorijske, ali i vrlo praktične elemente svih navedenih tema, a obuhvatiće i studije slučaja kako bi studenti mogli u potpunosti da prihvate ovaj nov i ključan koncept. Konačno, u fokusu će biti korporativno upravljanje i zaštita investitora u Srbiji, kao i posledice niskog kvaliteta korporativnog upravljanja u srpskim kompanijama koje se odražavaju na nedostatak eksternog kapitala i na vlasničku strukturu srpskih preduzeća. Posebno ćemo se osvrnuti na specifičnosti korporativnog upravljanja u porodičnim firmama i javnim preduzećima.

Osnovna literatura:

Grupa autora (2011). Korporativno upravljanje, Priručnik, prošireno izdanje, International Finance Corporation, World Bank Group i Beogradska Berza, 446 str.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta:  obavezni

Broj ESPB poena:  10

Semestar:  zimski

Godina studija:  master studije

Sažetak predmeta:

Kurs pruža detaljnu analizu osnovnih poslovnih principa i globalnog okruženja u kome kompanije danas posluju, sa naglaskom na poziciju marketinga u tom procesu. Na taj način, studenti stiču detaljno znanje o strateškoj ulozi koju marketing menadžment ima za razvoj poslovanja. Kurs takođe omogućava studentima da analiziraju i ovladaju ključnim konceptima i okvirima za razvoj efektivne marketiške strategije kroz rad na brojnim primerima iz prakse i kroz interakciju sa domaćim i inostranim marketinškim liderima.

Osnovna literatura:

Filip Kotler, Veronika Vong, Džon Sonders, Geri Armstrong, 2007, „Principi marketinga“, prevod na srpski jezik u izdanju Mate, Beograd.

Kevin Lane Keller, Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity, Journal of Marketing, vol 57, 1-22.  

Opšte informacije o predmetu:

Tip predemta: izborni

Broj ESPB poena: 6

Semestar: zimski

Godina studija: master studije

Sažetak predmeta:

Digitalni marketing podrazumeva korišćenje digitalnih tehnologija za olakšavanje i što bolje sprovođenje plasmana proizvoda i usluga na tržište. Obuhvata čitav niz različitih oblasti kojima će se baviti ovaj predmet, uključujući kreiranje digitalne marketing strategije, SEO optimizaciju, marketing sadržaja, e-mail marketing, mobilni marketing, marketing na društvenim mrežama, PPC marketing, optimizaciju konverzija, digitalnu analitiku, marketing automatizaciju itd. Digitalni marketing je veoma popularna kovanica u svakodnevnom govoru, jer sve više kompanija želi da ojača svoju onlajn poziciju, a na globalnom nivou postoji sve veća potražnja za ekspertima sa tzv. znanjem od 360 stepeni, tj. ljudima koji razumeju veliki broj podoblasti marketinga. Ono što ovaj kurs čini posebno aktuelnim jeste da u savremenom digitalnom okruženju, čak i osobe koje se ne bave marketingom moraju da budu poznavaoci određenih oblasti digitalnog marketinga da bi uspešno obavljali posao.

Osnovna literatura:

Chaffey, Dave & Smith, PR (2018) Digitalni marketing: Planiranje i optimizacija. Beograd, FMK. (prevodeno na srpski jezik)

Quesenberry, Keith, A. (2018) Social Media Strategy. Marketing, Advertising, and Public Relations in the Consumer Revolution. 2nd Edition, Rowman & Littlefield Publishers.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  zimski

Godina studija: master studije

Sažetak predmeta:

Digitalne tehnologije menjaju način na koji radimo. Organizacijama su danas potrebna inovativna rešenja za izazove sa kojima se susreću i u oblasti ljudskih resursa. Predmet menadžment ljudskih resursa ima za cilj da studenima predstavi vezu između strategije organizacije i strategije upravljanja ljudskim resursima, uzimajući u obzir socijalne, tehnološke, ekološke, političke, ekonomske i demografske trendove. Tokom programa studenti će se:

  • Upoznati sa izazovima i dobrim praksama u kreiranju strategija za upravljanje ljudskim resursima, kao što su pronalaženje. motivisanje i zadržavanje ključnih talenata.
  • Analizirati kompanije koje su primeri izvrsnih organizacionih kultura i razumeti koje su ključne liderske veštine potrebne

Ovaj program se zasniva na savremenim primerima iz prakse, kao i stranim gostujućim predavačima iz najprestižnijih multinacionalnih kompanija. 

Osnovna literatura:

Ulrich, Dave; Kryscynski, David; Brockbank, Wayne i Ulrich, Mike. Victory Through Organization: Why the War for Talent is Failing Your Company and What You Can Do about It. Izdavač New York: McGraw-Hill Education, 2017.

Catherine Bailey, David Mankin, Clare Kelliher i Thomas Garavan. Strategic Human Resource Management, 2nd Edition.  Izdavač Oxford University Press, 2018

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  prolećni

Godina studija: master studije

Sažetak predmeta:

Kurs analizira determinante konkurentnosti i uspešnog razvoja posmatrano od dole na gore (bottom-up), dakle iz mikroekonomske perspektive. Iako zdrave makroekonomske politike i stabilne pravne i političke institucije stvaraju potencijale za unapređenje konkurentnosti, bogatstvo se stvara na mikroekonomskom nivou, na nivou firmi. Osmišljenost poslovanja firmi i njihova produktivnost, vitalnost klastera i kvalitet nacionalnog poslonog okruženja su determinante produktivnosti i inovativnih kapaciteta. Prezentiraćemo model Porterovog dijamanta i razvoj klastera u naprednim privredama, privredama u tranziciji i zemljama u razvoju. Studenti se osposobljavaju da analiziraju, uporedjuju i predlažu rešenja za otklanjanje problema iz oblasti mikroekonomske konkurentnosti.

Kurs je strukturiran kao kombinacija kratkih predavanja i ekstenzivnih diskusija o studijama slučajeva. Format nastave, koji je u celini preuzet sa istog kursa koji se održava na Harvard Business School, čiji je FEFA partner, zahteva od studenata da aktivno učestvuju u diskusiju na individualnoj bazi. Od studenata se očekuje da pripreme grupne projekte koji analiziraju konkurentnost i razvoj klastera za specifične grane i regione.

Osnovna literatura:

Porter, M., O konkurenciji, FEFA, 2008. Beograd (poželjno je koristiti novo izdanje: M. E. Porter, On Competition – Updated and Expanded, Business Review Press)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  prolećni

Godina studija: master studije

Sažetak predmeta:

Predmet Strategije poreske optimizacije ima za cilj sticanje znanja o poreskom sistemu i strategijama poreske optimizacije u nacionalnom i međunarodnom okviru, razumevanje uticaja poreske politike na izbor ovih strategija, kao i praktičnih uzroka i posledica njihove primene. Tehnike međunarodne poreske optimizacije predstavljene su kroz primere poslovne organizacije velikih multinacionalnih kompanija, kao i poreskih pravila koja ih omogućavaju, odnosno ograničavaju. Primeri poreske optimizacije u nacionalnim okvirima razmatraju se kroz analizu nacionalnih poreskih pravila. Posebna pažnja posvećena je i naporima poreskih vlasti u međunarodnim okvirima da ograniče prilike za poresku optimizaciju.

Osnovna literatura:

Izabrana poglavlja iz:

Arsić, M. i Ranđelović, S. (2017), Ekonomija oporezivanja, teorija i politika, Beograd, Ekonomski fakultet.

Popović, D. (2014) Poresko pravo, Beograd, Pravni fakultet,

Johansson, A, Skeie, Ø. B, Sorbe, S i Menon, C. (2017), Tax planning by multinational firms: firm-level evidence from a cross-country database, OECD.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  zimski

Godina studija: master studije

Sažetak predmeta:

Svrha predmeta je da omogući studentima sticanje osnovnih znanja o investiranju, odnosno o donošenju odluka o realizaciji investicionih projekata. U ovom predmetu je posebna pažnja posvećena oceni opravdanosti investiranja, pa će se detaljnije razmatrati pretpostavke za ocenjivanje opravdanosti, kao i različite metode koje se uobičajeno koriste kada se ocenjuje da li je investicioni projekat isplativ. Pored toga, razmatraće se i specifične odluke o investiranju koje se odnose na projekte od posebnog značaja za društvenu zajednicu, kao i na odluke o ulaganju u nekretnine i o kupovini preduzeća. S obzirom da investiranje zavisi i od mogućnosti finansiranja investicionih projekata, posebno će se analizirati različite opcije finansiranja. U okviru pojedinih nastavnih jedinica ukazaće se na mogućnosti primene informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT), kao što su softverska rešenja za ocenu investicionih projekata i upravljanje realizacijom projekata.

Osnovna literatura:

Dayananda D., Irons R., Harrison S., Herbohn J., Rowland P., (2002) „Capital Budgeting: Financial Appraisal of Investment Projects“, Cambridge University Press.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: master studije

Sažetak predmeta:

Big data i napredna analitika je jedna  od ključnih  disruptivnih digitalnih tehnologija  koje imaju izuzetan transformacijski potencijal za kompanije. Digitalizacija podataka i njihov eksponencijalni rast, pre svega kao posledica razvoja Interneta stvari - IoT i socijalnih mreža, uz interne podatke koje kompanije stvaraju u svom poslovanju, predstavljaju ključan kompanijski aset. Primenom naprednih analitičkih alata, ovi podaci se mogu staviti u funkciju donošenja poslovnih odluka na svim nivoima odlučivanja, kao i biti osnov razvoja novih poslovnih modela,  personalizovanog /superiornog korisničkog iskustva. Ovaj predmet ima za cilj da studente upozna sa osnovnim karakteristikama Big data i mogućim primenama u poslovanju, kao i konceptima analize podataka i osnovnih analitičkih modela.

Osnovna literatura:

Thomas Erl, Wajid Khattak i Paul Buhler (2016), Big Data Fundamentals: Concepts,Drivers & Techniques. Izdavač Prentice Hall.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: master studije

Sažetak predmeta:

Kurs omogućava detaljno razumevanje ekonomskih podataka i osnovnih ekonomskih indikatora koji se koriste za potrebe poslovanja kompanija i procene ekonomske pozicije i prisutnih trendova. Na kursu će se analizirati osnovni izvori ovih tipova podataka, kao i tehnike koje se primenjuju u njihovoj analizi. Po završetku kursa, studenti će imati detaljno znanje o načinu na koji se izračunavaju mnogobrojni makro i mikroekonomski indikatori koji se koriste u praksi i biće dobro osposobljeni za tumačenje uočenih promena u njima. Kurs je interaktivnog sadržaja sa naglaskom na praktičnoj primeni stečenih znanja.

Osnovna literatura:

Horn, R. V. (1993). Statistical Indicators: For the Economic and Social Sciences. Cambridge University Press.

Krstić G. i Šoškić D. (2018). Ekonomska statistika. Ekonomski fakultet, Beograd, sedmo izdanje.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: master studije

Sažetak predmeta:

Osnovni ciljevi kursa su da studenti razumeju zašto su „podaci nova nafta“ u biznis svetu i da izgrade stav o potrebi da budu „pametni korisnici“ podataka. Tokom kursa studenti bi trebalo da razviju osnovne veštine za prikupljanje, obradu, čuvanje heterogenih vrsta podataka, upravljanje podacima, kao i njihovo vrednovanje. Sekundarni cilj kursa je da studenti kroz praktične primere u savremenim programskim jezicima za analizu podatka (R i Python) osete realno okruženje za bavljenje naukom o podacima. Takođe, jedan od ciljeva jeste i podizanje svesti o ulozi i značaju formalnog predstavljanja znanja zbog dalje upotrebe u inteligentnim informacionim sistemima. Nakon uspešno završenog kursa studenti će biti u stanju da vrednuju kvalitet dostupnih podataka, primenjuju niz savremenih metoda i alata za obradu podataka, efektno komuniciraju rezultate obrade podatka i pripremaju podatke neophodne za mašinsko učenje ili donošenja odluka.

Osnovna literatura:

Provost, F., Fawcett, T. (2013) Data Science for Business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  zimski

Sažetak predmeta:

Predmet Nauka o podacima u R ima za cilj da studentima pruži tehničku osnovu za rad sa podacima u programskom jeziku R i pratećim aplikacijama i modulima koji se najčešće koriste, poput R Studio. Ovaj predmet nije namenjen razumevanju teorijskih osnova programskog jezika, niti razumevanju statističkih metoda koje se koriste prilikom rada sa velikim skupovima podataka; naprotiv, reč je o kursu namenjenom da studente osbosobi osnovama programiranja i vizuelizacije podataka, kako bi komotno mogli da nakon uspešno završenog predmeta počnu sa primenom pomenutih alata za rad.

Osnovna literatura:

Literaturu za predmet predstavlja tehnička dokumentacija za programski jezik R, uz prateće vežbe

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  7

Semestar:  zimski

Godina studija: master studije

Sažetak predmeta:

Osnovna komponenta uspešnosti kompanije leži u njenoj sposobnosti kontinuiranog prilagođavanja tržišnim uslovima, upravljanja, umesto praćenja, promena i generisanje održivog rasta tražnje za svojim proizvodima i uslugama. Procesi poslovnih inovacija obuhvataju ne samo celokupnu organizaciju već i eksterne partnere i zahtevaju dugoročan proces planiranja. Na ovom predmetu studenti će steći detaljno razumevanje strategija, procesa i tehnika koje savremeni poslovni lideri koriste u procesu razvoja novih proizvoda. Predmet takođe daje neophodno teorijsko i praktično znanje kako proći put od testiranja koncepata do tržišnog testiranja.

Osnovna literatura:

S. Anthony, 2011, „The Little Black Book of Innovation: How It Works, How to Do It”, Harvard Business Review Press.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predemta: obavezni

Broj ESPB poena: 6

Semestar : prolećni

Godina studija: master studije

 

Naš web sajt koristi kolačiće radi boljih performansi i korisničkog iskustva. Da li se slažete da koristimo kolačiće?

Saznaj više

Kolačići na našem web sajtu

Šta je Kolačić?

Kolačić je mali deo podataka koji se šalju sa web sajta i čuvaju se u korisničkom web pretraživanju dok korisnik pregleda web sajt. Kada korisnik pregleda isti web sajt u budućnosti, web sajt može sačuvati podatke u kolačićima kako bi obavestio web sajt o prethodnoj aktivnosti korisnika.

Kako koristimo kolačiće?

Poseta ovoj stranici može da generiše sledeće vrste kolačića.

1. Strogo potrebni kolačići

Ovi kolačići su neophodni za omogućavanje kretanja po web sajtu i korišćenje njegovih funkcija, kao što su pristup bezbednim delovima web sajta. Bez ovih kolačića,  usluge poput korpe za kupovinu ili e-naplate, ne mogu se pružiti.

2. Kolačići performansi

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posetioci koriste web sajt, na primer na koje stranice posetioci najčešće idu i šalju informaciju ukoliko dođe do neke greške. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije koje identifikuju posetioca. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju stoga su anonimne. Koristi se samo za poboljšanje rada web sajta.

3. Kolačići funkcionalnosti

Ovi kolačići omogućavaju web sajtu da pamti vaše odluke (kao što su korisničko ime, jezik ili region u kome se nalazite) i pružaju poboljšane, lične karakteristike. Na primer, web sajt može da vam pruži lokalne vremenske izveštaje ili vesti o saobraćaju čuvanjem u kolačiću region u kome se trenutno nalazite. Ovi kolačići se takođe mogu koristiti za pamćenje promena koje ste izvršili u veličini teksta, fontovima i drugim delovima web sajta koje možete prilagoditi. Oni se takođe mogu koristiti za pružanje usluga koje ste tražili, kao što su gledanje videa ili komentar na blogu. Informacije koje ovi kolačići prikupljaju mogu se anonimiti i ne mogu pratiti vašu aktivnost pregledavanja na drugim web sajtovima.

4. Kolačići za ciljanje i oglašavanje

Ovi kolačići se koriste za isporučivanje reklama relevantnijih za vas i vaša interesovanja. Koriste se i za ograničavanje broja prikaza oglasa, kao i za merenje efikasnosti reklamne kampanje. Obično ih postavljaju reklamne mreže uz dozvolu operatera web sajta. Oni pamte da ste posetili web sajt i ove informacije dele sa drugim organizacijama, poput oglašivača. Često će ciljanje ili reklamni kolačići biti povezani sa funkcijama web sajta koje pruža druga organizacija.

Upravljanje kolačićima

Kolačićima se može upravljati putem postavki web pretraživača. Molimo vas da potražite pomoć pretraživača kako upravljati kolačićima.

Na ovom sajtu uvek možete uključiti / isključiti kolačiće na meniju „Upravljanje kolačićima“.

Upravljanje web sajtom

Ovim web sajtom upravlja: FEFA fakultet