Psihologija komunikacije

Sažetak predmeta:

Razumevanje predmeta, metoda, teorija i osnovnih pojmova psihologije komunikacije, upoznavanje sa najvažnijim savremenim teorijskim i istraživačkim empirijskim saznanjima i dostignućima u ovoj oblasti, kao i sa mogućnostima njihove upotrebe u praksi. Cilj ovog predmeta je da studenti izgrade i razviju komunikacione veštine koje će im pomoći da se uspešnije snalaze u raznolikim socijalnim i interpersonalnim odnosima sa bliskim ljudima, u porodici, na studijama, u traženju posla, na poslu, a, posebno, u uspostavljanju i u unapređavanju kvalitetnih odnosa sa budućim poslovnim partnerima, saradnicima i klijentima.

Osnovna literatura:

Petrović Danijela (2019), Umetnost komuniciranja, Beograd: Clio

Rot, Nikola (2010), Znakovi i značenja, Beograd: Zavod za udžbenike

Tubbs, Stewart (2013), Komunikacija: principi i kontekst, Beograd: Clio

Trebješanin, Žarko (2015), Neverbalna komunikacija: antropološko-psihološki pristup, Beograd: Zavod za udžbenike

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB bodova: 8

Semestar: prolećni

Godina studija: I