Makroekonomija

Sažetak predmeta:

Predmet Makroekonomija ima za cilj upoznavanje studenata sa ekonomskim izazovima sa kojima se suočavaju privrede u dugom i kratkom roku. Od posebne važnosti je razumevanje znacaja stednje i investicija za dugorocni privredni rast,  ali i uloge ekonomskih politika u periodima poslovnih ciklusa. Primerima iz blize i dalje proslosti detaljnije se obradjuju fenomeni rasta, inflacije, nezaposlenosti, kamatnih stopa, javnog duga. Koriscenjem ekonomskih modela objasnjavaju se i Velika recesija iz 2007-2008, ali i razvoj digitalne ekonomije sa efektima na makroekonomske performanse.

Osnovna literatura:

Mankiew, G. (2013), Principi ekonomije, Harvard univerzitet, trece izdanje, prevedeno na srspki jezik u izdanju Centar za izdavacku delatnost, Ekonomski fakultet, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta:  obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  zimski

Godina studija:  II