Bankarstvo

Sažetak predmeta:

Predmet Bankarstvo ima za cilj upoznavanje studenta sa principima poslovanja bankarstva i značaja banaka za funkcionisanje finansijskog sistema. Uz predstavljanje tradicionalnih bankarskih tema (analiza bilansa i finansijskih izveštaja, merenje performansi, upravljanje svih oblika rizika, likvidnošću, aktivom i pasivom, kapitalom), težište je i na savremenoj bankarskoj praksi (novoj regulativi, novim poslovnim modelima, digitalnom bankarstvu). Primerima iz prakse, kako iz tradicionalnog bankarstva, ali iz domena modernih tendencija (uključujući i neobanking i fintechove), studentima se izlažu najnovije perspektive i pravci razvoja bankarskog sektora u svetu i kod nas.

Osnovna literatura:

Mishkin, Frederic  S. (2010). Ekonomija novca, bankarstva i finansijskih trzista, , prevedeno na srpski jezik u izdanju Mate, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  zimski

Godina studija: II