Elektronsko poslovanje

Sažetak predmeta:

Primarni cilj predmeta je da se identifikuju i razmotre osnovni koncepti menadžmenta elektronskog poslovanja i karakteristike poslovnih sistema koji posluju putem Interneta. To uključuje:  i) razumevanje poslovnih modela koji se koriste u elektronskom poslovanju; ii) analizu uticaja Interneta na faze procesa upravljanja i nivoe menadžmenta; iii) analiza i upravljanje infrastrukturom u Internet okruženju. Cilj je takođe da se identifikuju osnovni principi elektronske trgovine, kao i primena mobilnih servisa i tehnologija u upravljanju lancima snabdevanja i odnosima sa klijentima.

Osnovna literatura:

Chaffey, Dave, E-Business and E-Commerce Management, (Part I), Pearson Education Limited, Essex, UK 2009.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija: II