Međunarodna ekonomija

Sažetak predmeta:

Predmet Međunarodna ekonomija ima za cilj da studentima pruži ključna znanja iz domena međunarodne ekonomije. U okviru nastave iz ovog predmeta studenti će na osnovu predavanja, vežbi i obrade studija slučaja proučavati zakonitosti i tendencije savremenog međunarodnog trgovinskog i finansijskog ambijenta. Analiziraće ulogu i značaj međunarodnih trgovinskih, finansijskih i drugih relevantnih institucija i proučavati mere i instrumente trgovinske politike i njihovu primenu u praksi.

Osnovna literatura:

Salvatore D. (2016), Međunarodna ekonomija, prevedeno na srpski jezik u izdanju Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta:  obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  prolećni

Godina studija:  II