Nemački poslovni jezik I

Sažetak predmeta:

Predmet Nemački poslovni jezik I ima za cilj sticanje bazične komunikativno pragmatične kompetencije u četiri osnovne veštine upotrebe jezika: razumevanju pisanog teksta, razumevanju govora (audiranju), monološkom i dijaloškom usmenom izražavanju, pisanom izražavanju. Studenti će se na predavanjima baviti različitim primerima i vežbama kako bi savladali komuniciranje i snalaženje u profesionalnom, ali i u svakodnevnom životu.

Osnovna literatura:

Niebisch et al. (2016) Schritte international neu 1. A.1.1. München: Hueber Verlag.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta:  izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija:  II