Poslovno pravo

Sažetak predmeta:

Cilj ovog nastavnog predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim elementima pravnog okvira kojim se uređuje pravni položaj privrednih subjekata.Ovakva znanja doprinose da studenti razumeju osnivanje i organizacionu strukturu kompanija koja je uređena pravnim normama koje regulišu pravni status privrednih subjekata. Pored toga, privredni subjekti stupaju u međusobne odnose, zaključujući pravne poslove u cilju obavljanja svoje delatnosti. Pravne norme kojima se regulišu ovi pravni poslovi spadaju u ugovorno poslovno pravo, koje obuhvata poslove robnog prometa, bankarske poslove i poslove hartija od vrednosti.

Osnovna literatura:

Lucija Spirović-Jovanović, Ljubiša Dabić, Poslovno pravo (2. izdanje), Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2015.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija: II