Digitalne tržišne komunikacije

Sažetak predmeta:

Društveni mediji su doneli veliki izazov za marketing u digitalnoj eri i praktično doveli do disrupcije komunikacionih kanala. Došlo je do pomeranja kontrole nad brendovima od kompanije ka potrošačima, jer se tržišna komunikacija sve više odvija kao dijalog. Samim tim, javila se potreba za dinamičnijim pristupom pri upravljanju i sprovođenju tržišnih komunikacija. Osnovni cilj ovog kursa je da studenti nauče na koji način da upravljaju brendom i reputacijom kompanije na internetu i društvenim medijima, tako što će se obraditi brojne teme kao što su razvoj strategije na osnovnim platformama društvenih mreža, monitoring konkurencije na internetu, osnove Google oglašavanja, značaj marketing sadržaja, važnost uključivanja infuluensera u kampanje, upotreba storytelling-a itd. Predavanja podrazumevaju aktivnu diskusiju sa studentima, predstavljanje brojnih primera iz prakse i rešavanje zadataka.

Osnovna literatura:

Figueroa, Cecilia (2020) Uvod u digitalni marketing. Beograd, Kompjuter biblioteka. (prevedeno na srpski jezik), delovi knjige

Chaffey, Dave & Smith, PR (2018) Digitalni marketing: Planiranje i optimizacija. Beograd, FMK. (prevodeno na srpski jezik), delovi knjige

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  3

Semestar:  letnji

Godina studija: III