Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja o instrumentima tržišta kapitala (obveznice, akcije, finansijski derivati), institucijama (finansijski posrednici, berza i OTC tržište), procesima trgovanja hartijama od vrednosti i kreiranja portfolija. Nakon završenog kursa student bi trebalo da razume značaj finansijskih tržišta i institucija i kritički analizira njihove osnovne karakteristike; da poseduje znanje o načinu procesa vrednovanja finansijskih instrumenata i da je u stanju da kompetentno analizira i tumači osnovne procese na savremenim finansijskim tržištima. Krajnji cilj kursa je razvoj sposobnosti studenata da samostalno prate, analiziraju i predvidjaju kretanja cena finansijskih instrumenata.

Osnovna literatura:

Bodi, Zvi, Alex Kane, i Alan J. Marcus (2009), Investicije, McGraw Hill, prevedeno na srpski jezik u izdanju Datastatus, Beograd.

Mishkin, Frederic  S. i Stanley Eakins (2014), Finansijska tržišta i institucije, sedmo izdanje, prevedeno na srpski jezik u izdanju Mate, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  zimski

Godina studija: III

Sažetak predmeta:

Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa osnovama javnih finansija. Biće analizirana poreska politika, poreski oblici i načini oporezivanja u Srbiji i svetu. Takođe, biće analiziran budžetski proces i elementi budžeta, osnovni elementi i politika javnog duga,  kao i načini finansiranja deficita. Predmet će se baviti i finansiranjem nižih nivoa vlasti u decentralizovanom sistemu upravljanja državom. Konačno, načini realizacije budžeta (finansiranje zdravstva, obrazovanja, socijalne politike i sl) takođe će biti predmet analize.

Osnovna literatura:

Gejer, Ted i Rozen Harvi (2011). Javne finansije, prevedeno na srpski jezik u izdanju Ekonomskog fakulteta, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  zimski

Godina studija: III

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj ovog predmeta je sticanje osnovnih znanja i veština u oblasti monetarne ekonomije i finansijskih institucija. Na taj način, unapređuje se sposobnost studenata da razumeju modernu monetarnu ekonomiju i uspostavljanje globalne ravnoteže na principima koji su uspostavljeni posle krize 2008. poznate kao Velika recesija. Specifičnost ovog predmeta je uspostavljanje tesne veze izmedju monetarne ekonomije, bankarststva i investiranja sa ostalim komponentama ekonomske politike. Studenti se osposobljavaju da analiziraju, uporedjuju i predlažu rešenja za otklanjanje problema iz oblasti monetarne ekonomije i ekonomske politike.

Osnovna literatura:

Frederic S. Mishkin, Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansisjka tržišta 7-mo izdanje, Data status, Beograd, 2007

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  zimski

Godina studija: III

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj predmeta Inovacije i preduzetništvo je upoznavanje studenata sa teorijom, konceptima, politikama i praksom preduzetništva zasnovanog na inovacijama. Za tržišne privrede i njihov razvoj značaj malih i srednjih preduzeća je višestruk a inovacije poluga održivog ekonomskog razvoja. Jedan od ciljeva predmeta jeste da studentima kroz analizu studija slučaja približi način preduzetničkog razmišljanja, kao i da omogući sticanje znanja, veština i stavova koji su potrebni da bi se preduzetnički poduhvat pokrenuo, vodio i razvijao.

Osnovna literatura:

Dikins, D. i Fril M. (2012) Preduzetništvo i male firme, V izdanje. Beograd, Data status.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  prolećni

Godina studija: III

Sažetak predmeta:

Predmet Digitalni poslovni model ima za cilj da studentima predstavi nove izazove sa kojima se susreću kompanije u vremenu 4te industrijske revoulcije. Eksponencijalni razvoj novih tehnologija je nametnuo kompanijama redefinisanje svojih poslovnih modela, iznalaženje novih načina stvaranja nove vrednosti i ostvarivanja konkurentske prednosti. Talas disrupcija i inovacija u poslovanju kompanija stvaranjem novih, digitalnih poslovnih modela, je karakteristika poslovanja kako velikih korporacija, ali i malih preduzetnika i startupova. Pojava velikog broja ovih modela, uključujući i brojnost online poslovnih modela, ukazuje na neminovnost prilagodjavanja i stalnog inoviranja u poslovanju. Bitan segment rada na predmetu činiće rad kroz studije slučaja.

Osnovna literatura:

Weill, P amd Woerner S, (2018) What`s Your Digital Business Model?, Boston, Harvard Business Review Press

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  3

Semestar:  zimski

Godina studija: III

Sažetak predmeta:

Predmet Ekonomija A/V medija ima za cilj upoznavanje studenata sa specifičnostima audio-vizuelne produkcije kao ekonomske akticvnosti koja ima izuzetnu dimaniku razvoja u digitalnom dobu. Uz analizu ključnih teorijskih modela, težište je stavljeno na analizu svetskih i domaćih medijskih giganata, kao što su Walt Dizni, Netfliks, iTunes, Spotify itd.. Pristupni rad na predmetu je problemskog karaktera – analiziraju se konkretni ekonomski fenomeni audio-vizuelne produkcije.

Osnovna literatura:

Studije slučaja iz oblasti AV produkcije u svetu.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  3

Semestar:  zimski

Godina studija: III

Sažetak predmeta:

Kompanije koje pretenduju da budu uspešne prevazilaze okvire poslovanja na domaćem tržištu tragajući za modalitetima uspešnog pozicioniranja na inostranom tržištu. Upravo u ovome se ogleda značaj izučavanja međunarodnog poslovanja. Cilj predmeta Međunarodno poslovanje  jeste da pruži studentima znanja o modalitetima, mehanizmima i instrumentima koji se primenjuju u međunarodnom poslovanju u uslovima rastućih globalnih poslovnih rizika. Posebno se analiziraju primeri poslovne prakse uspešnih međunarodnih kompanija.

Osnovna literatura:

Rakita, B.(2016), Međunarodni biznis i menadžment, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta:  izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  zimski

Godina studija:  III

Sažetak predmeta:

Predmet Programsko budžetiranje ima za cilj predstavljanje obeležja različitih modela budžetiranja u javnom sektoru. Osnovni cilj predmeta je generisanje znanja i veština studenata u pogledu samostalnog razvoja programskog budžeta.

Osnovna literatura:

Kraan, D. J. (2008). Programme budgeting in OECD countries. OECD Journal on budgeting, 7(4), 1-41;

Sterck, M., & Scheers, B. (2006). Trends in performance budgeting in seven OECD countries. Public performance & management review, 30(1), 47-72;

Robinson, M., & Last, M. D. (2009). A basic model of performance-based budgeting. International Monetary Fund.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  3

Semestar:  zimski

Godina studija: III

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je sticanje znanja iz oblasti upravljanja procesom investiranja i ovladavanje osnovnim metodama i tehnikama koji se koriste u vođenju investicione politike, kao i procenama i analizama koje prethode donošenju konkretne odluke o investiranju.

Na početku osvrnućemo se na opšte pojmove o investicijama - njihovu definiciju, klasifikacije i dr. Zatim ćemo preći na problematiku upravljanja procesom investiranja gde će se čitav postupak analizirati po fazama. U nastavku semestra analiziraćemo proces pripreme i realizacije jednog investicionog projekta predstavljajući i analizirajući sve elemente kako prethodne, tako i same studije opravdanosti neophodne za realizaciju investicionog projekta. Nakon toga, preći ćemo na finansijsku analizu kompanije koja je neophodna kako bi finansijski menadžer na osnovu identifikacije slabih tačaka poslovanja kompanije i njihove kategorizacije po oblastima, analize trendova i rizika, doneo racionalne odluke u skladu sa ciljevima preduzeća. Objasnićemo procese kapitalnog budžetiranja i procene novčanih tokova, kao i tehnike kapitalnog budžetiranja, odnosno metoda za ocenu i izbor investicionog projekta. Takođe, obradićemo i postupak izračunavanja zahtevane stope prinosa investicionog projekta. Posebna pažnja biće posvećena finansijskom strukturiranju i izvorima finansiranja investicionih projekata, što predstavlja presudnu fazu u pripremi realizacije projekta. Posebna pažnja će, na predavanjima i vežbama, biti posvećena praktičnoj primeni navedenih metoda i ukazivanju na mogućnosti koje pružaju informacione i komunikacione tehnologije (ICT).

Osnovna literatura:

Van Horne, Wachowicz (2007) „Osnovi finansijskog menadžmenta“, 12. izdanje, Data Status doo, Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  zimski

Godina studija: III

Sažetak predmeta:

Preduzeća koja pretenduju da budu uspešna prevazilaze okvire poslovanja na domaćem tržištu, tragajući za modalitetima uspešnog pozicioniranja na inostranom tržištu. Inovativnost postaje dominantni faktor uspeha na međunarodnom tržištu. Upravo u ovome se ogleda značaj izučavanja upravljanja izvozom. Cilj predmeta Upravljanje izvozom jeste da pruži studentima znanja o modalitetima, mehanizmima i instrumentima koji se primenjuju u izvoznom poslovanju, specifičnostima organizovanja pojedinih poslovnih funkcija i izazovima upravljanja rastućim rizicima. Posebno se analiziraju primeri poslovne prakse uspešnih izvoznika.

Osnovna literatura:

Rakita, B. (2013) Međunarodni biznis i menadžment, CIDEF, Ekonomski fakultet, Beograd

Czinkota, M.R., Ronkainen, I.A. Moffett, M.H. (2006)  International Business, Thomson, Ohio

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  3

Semestar:  zimski

Godina studija: III

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj ovog predmeta je izučavanje metodologije procene vrednosti imovine i kapitala preduzeća koja podrazumeva primenu različitih pristupa i metoda procene. Posebni ciljevi se odnose na izučavanje medjunarodnih standarda procene, kao i na profesionalnu etiku koja postoji u ovoj oblasti. Studenti će steći znanja o pojedinim metodama procene i o njihovoj praktičnoj primeni u situacijama u kojima je neophodno proceniti vrednost imovine ili kapitala preduzeća.

Osnovna literatura:

Koller T., Goedhart M., Wessels D.: Valuation (Measuring and Managing the Value of Companies), John Wiley, 2005.

Damodaran A.: Damodaran on Valuation, John Wiley, 2006.

Pratt S., Reilly R., Schweihs R.: Valuing a Business, Mc Graw Hill, 1996.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  3

Semestar:  zimski

Godina studija: III

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj predmeta je da studenti razumeju savremene koncepte upravljanja kvalitetom. Takođe, jedan od ciljeva predmeta je da studenti ovladaju primenom metoda i tehnika, koje će im omogućiti da uspešno upravljaju organizacijom ili njenim delovima, tako da njihovi proizvodi i/ili usluge budu u skladu sa zahtevima korisnika.

Osnovna literatura:

Filipović, J. i Đurić, M. (2009). Osnove kvaliteta. Prvo izdanje. Beograd, Fakultet organizacionih nauka

Crosby, P. B. (1979). Quality is free: The art of making quality certain (Vol. 94). New York: McGraw-hill.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  3

Semestar:  zimski

Godina studija: III

Naš web sajt koristi kolačiće radi boljih performansi i korisničkog iskustva. Da li se slažete da koristimo kolačiće?

Saznaj više

Kolačići na našem web sajtu

Šta je Kolačić?

Kolačić je mali deo podataka koji se šalju sa web sajta i čuvaju se u korisničkom web pretraživanju dok korisnik pregleda web sajt. Kada korisnik pregleda isti web sajt u budućnosti, web sajt može sačuvati podatke u kolačićima kako bi obavestio web sajt o prethodnoj aktivnosti korisnika.

Kako koristimo kolačiće?

Poseta ovoj stranici može da generiše sledeće vrste kolačića.

1. Strogo potrebni kolačići

Ovi kolačići su neophodni za omogućavanje kretanja po web sajtu i korišćenje njegovih funkcija, kao što su pristup bezbednim delovima web sajta. Bez ovih kolačića,  usluge poput korpe za kupovinu ili e-naplate, ne mogu se pružiti.

2. Kolačići performansi

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posetioci koriste web sajt, na primer na koje stranice posetioci najčešće idu i šalju informaciju ukoliko dođe do neke greške. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije koje identifikuju posetioca. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju stoga su anonimne. Koristi se samo za poboljšanje rada web sajta.

3. Kolačići funkcionalnosti

Ovi kolačići omogućavaju web sajtu da pamti vaše odluke (kao što su korisničko ime, jezik ili region u kome se nalazite) i pružaju poboljšane, lične karakteristike. Na primer, web sajt može da vam pruži lokalne vremenske izveštaje ili vesti o saobraćaju čuvanjem u kolačiću region u kome se trenutno nalazite. Ovi kolačići se takođe mogu koristiti za pamćenje promena koje ste izvršili u veličini teksta, fontovima i drugim delovima web sajta koje možete prilagoditi. Oni se takođe mogu koristiti za pružanje usluga koje ste tražili, kao što su gledanje videa ili komentar na blogu. Informacije koje ovi kolačići prikupljaju mogu se anonimiti i ne mogu pratiti vašu aktivnost pregledavanja na drugim web sajtovima.

4. Kolačići za ciljanje i oglašavanje

Ovi kolačići se koriste za isporučivanje reklama relevantnijih za vas i vaša interesovanja. Koriste se i za ograničavanje broja prikaza oglasa, kao i za merenje efikasnosti reklamne kampanje. Obično ih postavljaju reklamne mreže uz dozvolu operatera web sajta. Oni pamte da ste posetili web sajt i ove informacije dele sa drugim organizacijama, poput oglašivača. Često će ciljanje ili reklamni kolačići biti povezani sa funkcijama web sajta koje pruža druga organizacija.

Upravljanje kolačićima

Kolačićima se može upravljati putem postavki web pretraživača. Molimo vas da potražite pomoć pretraživača kako upravljati kolačićima.

Na ovom sajtu uvek možete uključiti / isključiti kolačiće na meniju „Upravljanje kolačićima“.

Upravljanje web sajtom

Ovim web sajtom upravlja: FEFA fakultet