Upravljanje investicijama

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je sticanje znanja iz oblasti upravljanja procesom investiranja i ovladavanje osnovnim metodama i tehnikama koji se koriste u vođenju investicione politike, kao i procenama i analizama koje prethode donošenju konkretne odluke o investiranju.

Na početku osvrnućemo se na opšte pojmove o investicijama - njihovu definiciju, klasifikacije i dr. Zatim ćemo preći na problematiku upravljanja procesom investiranja gde će se čitav postupak analizirati po fazama. U nastavku semestra analiziraćemo proces pripreme i realizacije jednog investicionog projekta predstavljajući i analizirajući sve elemente kako prethodne, tako i same studije opravdanosti neophodne za realizaciju investicionog projekta. Nakon toga, preći ćemo na finansijsku analizu kompanije koja je neophodna kako bi finansijski menadžer na osnovu identifikacije slabih tačaka poslovanja kompanije i njihove kategorizacije po oblastima, analize trendova i rizika, doneo racionalne odluke u skladu sa ciljevima preduzeća. Objasnićemo procese kapitalnog budžetiranja i procene novčanih tokova, kao i tehnike kapitalnog budžetiranja, odnosno metoda za ocenu i izbor investicionog projekta. Takođe, obradićemo i postupak izračunavanja zahtevane stope prinosa investicionog projekta. Posebna pažnja biće posvećena finansijskom strukturiranju i izvorima finansiranja investicionih projekata, što predstavlja presudnu fazu u pripremi realizacije projekta. Posebna pažnja će, na predavanjima i vežbama, biti posvećena praktičnoj primeni navedenih metoda i ukazivanju na mogućnosti koje pružaju informacione i komunikacione tehnologije (ICT).

Osnovna literatura:

Van Horne, Wachowicz (2007) „Osnovi finansijskog menadžmenta“, 12. izdanje, Data Status doo, Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  zimski

Godina studija: III