Ekonomija države blagostanja

Sažetak predmeta:

Predmet ekonomija države blagostanja ima za cilj da omogući studentima da razumeju razloge državne intervencije u socijalnom sektoru sa stanovišta efikasnosti i pravičnosti. Studenti će se upoznati sa različitim konceptima i modelima funkcionisanja države blagostanja i ulogom koju ima država u sferi socijalne zaštite i socijalnog osiguranja. Dodatni cilj je sagledavanje osnovnih performansi pojedinih programa u socijalnoj sferi u Srbiji. Studenti će tokom kursa razmatrati i osnovne probleme u koncipiranju i finansiranju socijalnog sektora, ali i pravce reformi koji treba da omoguće održivost socijalnih programa i adekvatnu socijalnu sigurnost u modernoj tržišnoj ekonomiji.

Osnovna literatura:

Bar, N. (2018) Ekonomija države blagostanja. Peto izdanje (prevod na srpski jezik). Beograd, FEFA

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  prolećni

Godina studija: III