Ekonomski razvoj

Sažetak predmeta:

Suština predmeta je upoznavanje sa problematikom ekonomskog rasta i razvoja na globalnom nivou, kao i razumevanje javnih razvojnih politika. Razmatraju se ključni teorijski modeli ekonomskog razvoja, ali je težište predmeta na praksi, odnosno izučavanju osnovnih problema vezanih za razvoj kao što su siromaštvo, ekonomska nejednakost, porast stanovništva, obrazovanje, zaštita životne sredine i razvojne strategije. Osnovni pristup je orijentisan ka problemima, i ka politikama koje se nude, ili vode, u rešavanju razvojnih problema, pre svega u zemljama u razvoju.

Osnovna literatura:

Saks, Džefri D. (2014) Doba održivog razvoja (prevedeno na srpski jezik) CIRSD, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  prolećni

Godina studija: III