Javne finansije

Sažetak predmeta:

Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa osnovama javnih finansija. Biće analizirana poreska politika, poreski oblici i načini oporezivanja u Srbiji i svetu. Takođe, biće analiziran budžetski proces i elementi budžeta, osnovni elementi i politika javnog duga,  kao i načini finansiranja deficita. Predmet će se baviti i finansiranjem nižih nivoa vlasti u decentralizovanom sistemu upravljanja državom. Konačno, načini realizacije budžeta (finansiranje zdravstva, obrazovanja, socijalne politike i sl) takođe će biti predmet analize.

Osnovna literatura:

Gejer, Ted i Rozen Harvi (2011). Javne finansije, prevedeno na srpski jezik u izdanju Ekonomskog fakulteta, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  zimski

Godina studija: III