Metode i modeli poslovnog odlučivanja

Sažetak predmeta:

Predmet Metode i modeli poslovnog odlučivanja ima za cilj upoznavanje studenata sa tehnikama za rešavanje problema odlučivanja, razumevanje korišćenja kvantitativnih tehnika u procesu donošenja odluka, razvoj veštine izgradnje modela za probleme odlučivanja, kao i primenu softvera u takvim situacijama.

Osnovna literatura:

Barry Render, Ralph M. Stair and Michael E. Hanna: Quantitative Analysis for Management, 10/E, Prentice Hall, Pearson, 2009, ISBN -10: 0136036252.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  3

Semestar:  prolećni

Godina studija: III