Kognitivni procesi, iluzije i pristrasnost

Sažetak predmeta:

Kako razumemo svet u kojem živimo i ljude sa kojima komuniciramo? Zašto neke informacije zaboravljamo, a drugih se sećamo? Kako učimo, rešavamo probleme, i pronalazimo prave reči da izrazimo svoje ideje? Šta je "razmišljanje"? Kako transformišemo svoje ideje u akciju? Ovaj kurs je baziran u kognitivnim teorijama sa posebnim akcentom na teorije iluzije i pristrasnosti, kao sto su prospect theory i bias theory, koje sve cesce nalaze primenu u poslovnom svetu.

Osnovna literatura:

Sternberg, R. J. (2005). Kognitivna psihologija (Prevod trećeg izdanja). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Kaneman, D. (2019). Misliti, Brzo i Sporo. Beograd: Heliks.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB bodova: 6

Semestar: prolećni

Godina studija: III