Psihologija rada i organizacija

Sažetak predmeta:

Psihologija rada i organizacija pomaže studentima da razumeju koncepte, modele i teorijske osnove koje oblikuju organizaciono ponašanje. Kroz ovaj predmet, studenti će obraditi temu psihologije rada kroz tri nivoa: motivacija i ponašanje pojedinca u grupi, grupe u organizaciji i organizacije u celosti. Psihologija rada i organizacija daje uvod u teme kao što su  teorija motavacije, ličnosti, teorija timova, teorija grupnog razmišljanja, kulture organizacija, psihopatologije rada. 

Osnovna literatura:

Janićijević, Nebojša (2008), Organizaciono ponašanje, Beograd: Data Status

Hackman, Richard (2002), Leading teams, Cambridge: Harvard Business Review Press

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB bodova: 8

Semestar: jesenji

Godina studija: III