Globalne finansije

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj ovog kursa je da studentima pruži ključna znanja iz domena međunarodnih finansija. Na kursu će se analizirati osnovne karakteristike investiranja na globalizovanom tržištu kapitala. Posebna pažnja će se posvetiti analizi savremenih trendova na međunarodnom deviznom tržištu i njihovim posledicama na upravljanje globalnim portfolijima hartija od vrednosti. U praktičnom delu rada studenti će raditi na izgradnji sopstvenog portfolija sa međunarodnom aktivom.

Osnovna literatura:

Bodie, Zvi, Kane, Alex i Alan J. Marcus (2009), Osnovi Investicija, Datastatus, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV