Kvantitativne metode u finansijama

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim kvantitativnim metodama u finansijama. Nastava obuhvata predstavljanje teorijskih osnova i praktičnih veština za račun uloga, renti i amortizacije zajma. Fokus je rešavanje realnih problema iz pomenutog domena, kao i interpretiranje dobijenih rešenja. Problemi se rešavaju primenom MS Excel-a

Osnovna literatura:

Marić, N. (2010) Finansijska matematika. Beograd, Data status

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta:  izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija:  IV