Međunarodni ekonomski odnosi

Sažetak predmeta:

Savremeni međunarodni ekonomski odnosi postavljaju niz izazova ne samo pred kreatore ekonomske politike pojedinih zemalja, već pre svega pred upravljačke timove njihovih kompanija. U uslovima intenzivnih promena međunarodnog ekonomskog ambijenta pod uticajem rastućih globalnih rizika, uspešno pozicioniranje država i kompanija na globalnom tržištu pretpostavlja poznavanje ključnih parametara međunarodnih ekonomskih relacija, visok nivo adaptabilnosti na izmenjene uslove poslovanja i kontinuirano inoviranje znanja. Shodno tome, osnovni cilj ovog predmeta  je da studentima pruži ključna znanja iz domena međunarodnih ekonomskih odnosa.

Osnovna literatura:

Krugman P., Obstfeld M(2009)., Međunarodna ekonomija, VIII  izdanje, Data status, Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta:  izborni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  zimski

Godina studija:  IV