Oporezivanje u sektoru energetike

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje sa načinima i oblicima oporezivanja u energetskom sektoru. Prihodi od direktnog i indirektnog oporezivanja energetskog sektora jedno su od najizdašnijih budžetskih prohoda u gotovo svim zemljama u svetu, a u nekima poput zemalja bogatim naftom i gasom, i dominantni. Biće analizirani različiti poreski oblici, njihov značaj i uloga u javnim finansijama. Kroz nekoliko primera iz prakse biće ukazano na prednosti i nedostatke različitih načina oporezivanja u energetskom sektoru.

Osnovna literatura:

OECD (2019). Taxing Energy Use. Paris.

Jonh Abrahamson (2018). International Taxation of Energy Products and Distribution. Wolters Kluwer. London.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta:  izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija:  IV