Osnove upravljanja javnim dugom

Sažetak predmeta:

Predmet Osnove upravljanja javnim dugom ima za cilj da studente upozna sa pojmom, nastankom i oblicima javnog duga kao i načinima upravljanja istim. Studenti će se upoznati sa direktnim i indirektnim načinima zaduživanja države, institucijama sistema koje se bave upravljanjem javnim dugom kao i izvorima finansiranja javnog duga. Strategije upravljanja javnim dugom kao i procena rizika zaduživanja takođe će biti predmet izučavanja.

Osnovna literatura:

IMF&WB (2001) Guidelines for Public Debt Management. International Monetary Fund. Washington.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija:  IV