Upravljačke veštine u digitalnom poslovanju

Sažetak predmeta:

Digitalizacija je obeležje savremenog poslovanja koje značajno utiče na različite sektore, organizacije i pojedince. Rapidni rast tehnologije i promenljivost konkurentnog okruženja nalažu organizacijama brze transformacije i inovirane modele poslovanja. Sve to utiče i na strukturu organizacija a naročito ljudski kapital i potrebne veštine za ove transformacije. Ovaj kurs je posvećen veštinama upravljanja organizacijama koje prolaze kroz digitalnu transformaciju ili imaju težnju za inoviranjem poslovnih strategija, politika i modela u novim uslovima poslovanja. Akcenat će biti na digitalnim i kreativnim veštinama koje su neophodne rukovodiocima u ovakvim organizacijama, kao i na značaju liderske uloge u procesima organizacione transformacije. Kurs je interaktivan, kroz analizu slučajeva i diskusiju, "role play" itd.

Osnovna literatura:

Rodžers D.(2019) Vodič kroz digitalnu transformaciju,Finesa,Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija: IV