Upravljanje javnim preduzećima

Sažetak predmeta:

Predmet Upravljanje javnim preduzećima ima za cilj da upozna studente sa ključnim izazovima upravljanja javnim preduzećima. Srbija ima veliki sektor javnih preduzeća u poređenju sa regionom Centralne, Istočne i Južne Evrope, i u pogledu zaposlenja, i u pogledu doprinosa BDP. Država je najviše prisutna u sektorima koji se bave vodosnabdevanjem i električnom energijom, ali je ima i u atipičnim sektorima: farme, wellness centri, izdavaštvo. Jedan od osnovnih zadataka koje je MMF postavio pred Srbiju danas je dovođenje u red sektora preduzeća u državnom vlasništvu. Studenti će tokom kursa naučiti kako da razumeju specifičnosti korporativnog upravljanja u preduzećima u vlasništvu države (bez obzira na pravni oblik preduzeća i veličinu državnog udela.

Osnovna literatura:

OECD (2015). Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, OECD Publishing, Paris.

World Bank (2014). Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A Toolkit. World Bank Publishing, Washington DC.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV