Uvod u portfolio menadžment

Sažetak predmeta:

Predmet "Uvod u portfolio menadžment" daje studentima kratak prikaz osnovnih elemenata procesa kreiranja i upravljanja portfoliom hartija od vrednosti. Predmet se naslanja na materiju izučavanu na predmetu "Finansijska tržišta" i produbljuje je kroz analizu osnovnih principa i metoda formiranja portfolija i praćenja njegovih performansi. Način rada na predmetu obuhvata kombinaciju teorijske analize i praktičnih primera koristeći stvarne podatke za različite tipove finansijske aktive.

Osnovna literatura:

Bodi, Zvi, Alex Kane, i Alan J. Marcus (2009), Investicije, McGraw Hill, prevedeno na srpski jezik u izdanju Datastatus, Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija: IV