Lične finansije

Sažetak predmeta:

Predmet lične finansije ima za cilj da upozna studente sa ključnim izazovima ličnog upravljanja finansijama kako bi stekli znanja i razvili navike koje će im služiti čitavog života. Studenti će tokom kursa naučiti kako da definišu finansijske ciljeve (kratkoročne i dugoročne), kako da prate lične prihode i rashode, planiraju lične budžete, nose se sa dugom, štedei štite imovinu.

Osnovna literatura:

Studije slučaja i primeri iz prakse.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta:  izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija:  IV