Emocije i motivacija

Sažetak predmeta:

Predmet Emocije i motivacija dizajniran je da pomogne studentima da razumeju neurološku pozadinu emocija i motivacije i njihovog integralnog uticaja na donošenje odluka. Ovu temu obradićemo iz više uglova - psihologije, neuronauka, sociologije, ekonomije, menadžmenta i na kraju informacionih tehnologija. Cilj predmeta je da studente osposobi da razumeju bolje sebe i druge, i da u kontekstu radnog mesta prepoznaju uzroke ponašanja i procesa donošenja odluka pojedinaca. 

Osnovna literatura:

Milivojević, Zoran (2008), Emocije, Beograd: Psihopolis

Pink, Danijel (2019), Motivacija, Beograd: Arete

Čiksentmihalji, Mihalj (2017), Tok: Psihologija optimalnog iskustva, Beograd: Fedon

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB bodova: 4

Semestar: jesenji

Godina studija: IV